xs
xsm
sm
md
lg

ปปง.ตามยึดทรัพย์ คดียาเสพติด-รุกที่สาธารณะ-คอลเซ็นเตอร์ มูลค่า 272 ล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - “เลขาธิการ ปปง.” ยึดอายัดทรัพย์สิน 3 คดี ตัดเส้นทางการเงินคดีเครือข่ายยาเสพติด-ทรัพยากรธรรมชาติ-แก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมมูลค่ากว่า 272 ล้านบาท

วันนี้ (6 ต.ค.) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า คณะกรรมการธุรกรรมในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 ในวันนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีสำคัญ จำนวน 3 รายคดี รวมมูลค่ากว่า 272 ล้านบาท ดังต่อไปนี้ 1. รายคดี นายดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์ กับพวก ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยข้อมูลพบว่า มีการทำธุรกรรมร่วมกับผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินจากคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และจากการตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนจำนวนมาก ในคดีดังกล่าว คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 มีมติเห็นชอบให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 41 รายการ พร้อมดอกผล (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสลาก) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 53,471,689.97 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

นอกจากนี้ คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 63 ได้มีมติเห็นชอบให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีดังกล่าว จำนวน 27 รายการ พร้อมดอกผล (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก และทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 156,778,730.72 บาท ไว้ชั่วคราวแล้ว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มีการอายัดในคดีดังกล่าวทั้งสิ้นประมาณ 210,250,420.69 บาท

2. รายคดี นายสมโภช ศรีใหม่ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่ โดยมีการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ต้นยูคาลิปตัส ต้นสัก เป็นต้น และนำผลผลิตทางการเกษตรไปขาย รวมทั้งนำที่ดินออกให้ผู้อื่นเช่าโดยได้รับค่าเช่าตอบแทน อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(15) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

โดยในคดีดังกล่าว ได้มีการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้ตกเป็นของแผ่นดินมาแล้วหลายครั้ง รวมจำนวน 15 รายการ มูลค่าประมาณ 21 ล้านบาท ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 มีมติเห็นชอบให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ คือ ที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 44 ไร่ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มูลค่าประมาณ 30,000,000 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มีการยึดและอายัดในคดีดังกล่าวทั้งสิ้นประมาณ 51,000,000 บาท

3. รายคดี กลุ่มบุคคลที่ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน รายนายอาหงส์ (ไม่ทราบนามสกุล) สัญชาติจีน กับพวก โดยนายอาหงส์ (ไม่ทราบนามสกุล) สัญชาติจีน กับพวก เป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้ชื่อว่า “บ้านอาหงส์” มีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน และมีการจ้างคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวนหลายบัญชี เพื่อใช้ในการรับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน และจ้างคนไทยให้เดินทางไปยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่เป็นคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ไปหาเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและแอบอ้างตนเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อและโอนเงินให้ ซึ่งพบผู้เสียหายทั่วประเทศจำนวนมาก อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(3) และ (18) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยในคดีดังกล่าว คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 72 รายการ (เงินสด รถโดยสารไม่ประจำทาง เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และที่ดิน) พร้อมดอกผล รวมมูลค่า 11,291,861.46 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมและตัดเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิด สำนักงาน ปปง. จะเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้มข้น และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อความสงบสุข ความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป ภายใต้ปรัชญาการทำงานที่ว่า “ทรัพย์สินใดเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สินนั้นต้องกลับคืนแผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยกฎหมายฟอกเงิน” ทั้งนี้ หากพบเห็นบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด สามารถโทร.แจ้งหรือสอบถามได้ที่สายด่วน 1710
กำลังโหลดความคิดเห็น...