xs
xsm
sm
md
lg

บทบาทอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา สู่การรองรับการเปิดประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการเสวนาออนไลน์กิจกรรมบทบาทของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา สู่การรองรับการเปิดประเทศ พร้อมด้วย โชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ “อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” หรือ อสทก. ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมาร่วมสมัครเป็นเครือข่าย “อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” โดยมีผู้เข้าร่วม การเสวนาออนไลน์ผ่าน Application Zoom กว่า 2,000 คน จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน


เพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยดำเนินไปอย่างเข้มแข็งและมั่นคง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ตลอดจนนักวิชาการ และหน่วยงานภาคเอกชน จัดตั้งเครือข่าย “อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” หรือ อสทก. ขึ้นครอบคลุมทั่วทุกอำเภอ ในทุกจังหวัดของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่มีจิตอาสา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ตามทักษะ ประสบการณ์ และความถนัด และเป็นเครือข่ายประสานการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ


การเสวนาออนไลน์ดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การเป็นอาสาสมัคร พร้อมทั้งการถอดบทเรียน Phuket Sandbox จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว อาทิ อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), มนตรี มานะต่อ รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต, อนันต์ กัลยา ผู้แทนจากส่วนภูมิภาค ประธานอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดนครสวรรค์ , อนงค์ลักษณ์ ตันกิตติวัฒน์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม และผู้แทนจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต


“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ที่จะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสจากประเทศความเสี่ยงต่ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรป อเมริกา และเอเชีย เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น นับว่าเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก สร้างรายได้ ให้กับประชาชนสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจะเข้มแข็งได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ในการให้การช่วยเหลือ ดูแล อำนวยความสะดวก ให้แก่นักท่องเที่ยว และร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง” รมว.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย


กำลังโหลดความคิดเห็น