xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเรียนวิทยาศาสตร์หลังใหม่โรงเรียนบางกอกพัฒนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนวิทยาศาสตร์หลังใหม่ของโรงเรียนบางกอกพัฒนา โดยมี ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา นำคณะกรรมการมูลนิธิ และคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังบริเวณห้องโถงอาคารวิทยาศาสตร์เข้าสู่พลับพลาพิธี ในการนี้ ดร.เตช บุนนาค ประธานมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา กราบบังคมทูลถวายรายงานว่า โรงเรียนบางกอกพัฒนา โดยมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีเจตคติเชิงบวก ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและสังคม มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนและสามารถอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนบางกอกพัฒนาได้ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์หลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนวิชาเคมี ฟิสิกส์ และชีวะ ในชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ชั้นล่างเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการของนักเรียนมัธยมศึกษา โดยอาคารหลังนี้ ได้รับการออกแบบ ติดตั้งระบบอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังได้ทำการปรับปรุงอาคารเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาคารประกอบต่างๆ ให้สมบูรณ์พร้อมและทันสมัยยิ่งขึ้น ตามแผนแม่บทที่ได้กำหนดไว้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของเยาวชนในปัจจุบันและอนาคต จากนั้น ดร.เตช บุนนาค ได้กราบบังคมทูลเบิกคณะผู้ปกครองเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเฝ้าฯ รับเสด็จ อาทิ ไบรอัน เดวิดสัน, แม็ททิว มิลส์, กุลวดี ศิริภัทร์, สุรภี โสรัจจกุล, ดร.อรุณี ตั้งคารวคุณ, บุศทรี หวั่งหลี, โอภาส-โศภนา เลวิจันทร์, นันทมาลี ภิรมย์ภักดี ฯลฯ ด้านบรรยากาศการเฝ้าฯ รับเสด็จ คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา และคณะผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียนต่างปลื้มปีติและพร้อมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ”

หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดผ้าแพรคลุมป้าย “อาคารเรียนวิทยาศาสตร์หลังใหม่” และทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และเสด็จไปยังอาคารห้องสมุดมัธยมศึกษา ทอดพระเนตรภายในห้องสมุดมัธยมศึกษา และห้องสมุดประถมศึกษา จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรอาคารเรียนเยียร์ 1 เยียร์ 2 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอำนวยการ ทอดพระเนตรห้องเรียนวิชาดีไซน์ และเทคโนโลยี จากนั้นเสด็จฯ ไปฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารโรงเรียน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

กุลวดี ศิริภัทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรัสชื่นชมที่โรงเรียนบางกอกพัฒนาพยายามถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคมไทย เมื่อ มร.ริชาร์ด สมิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาออกแบบและเทคโนโลยี ได้กราบบังคมทูลว่า โรงเรียนบางกอกพัฒนาได้ให้ความร่วมมือแก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครูไทยที่สอนวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ทั้งนี้ โรงเรียนบางกอกพัฒนา ประกอบด้วยอาคารเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ประถม และมัธยมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อาคารประกอบ เช่น ห้องสมุด สระว่ายน้ำ อาคารกีฬาในร่มสปอร์ตคอมเพล็กซ์ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส หอประชุม อาคารศิลปะดนตรีและการละครที่ทันสมัย :: Text by FLASHกำลังโหลดความคิดเห็น...