xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.เปิดจดทะเบียน "รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ารับจ้าง" เขต กทม. 582 คัน ยื่นเอกสารถึง 15 มี.ค. 67

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการขนส่งฯ เปิดจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อไฟฟ้าใน กทม. 582 คัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ยื่นเอกสารภายใน 15 มี.ค. 67 เงื่อนไขต้องไม่เคยถือกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้ครอบครองรถยนต์รับจ้างสามล้อมาก่อน และต้องมีใบขับขี่รถสามล้อสาธารณะ หนุนท่องเที่ยว-สร้างอาชีพคนไทย

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งรถยนต์รับจ้างสามล้อ (ตุ๊กตุ๊ก) เป็นพาหนะที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ในการเดินทางเที่ยวในประเทศไทย อีกทั้งรถตุ๊กตุ๊กยังเป็นสัญลักษณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้มีความประสงค์จดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครมายื่นขอใช้สิทธิจดทะเบียน ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวนไม่เกิน 582 คัน

โดยคุณสมบัติผู้ยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิจดทะเบียน บุคคลธรรมดา ต้องมีถิ่นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร หรือจังหวัดสมุทรปราการ และต้องไม่เป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือสิทธิ์หรือเคยถือกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้ครอบครองหรือเคยเป็นผู้ครอบครองรถยนต์รับจ้างสามล้อมาก่อน รวมถึงไม่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถตามทะเบียนรถสามล้อรับจ้างภายในระยะเวลา 180 วัน นับถึงวันรับสมัคร อีกทั้งต้องมีใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ (ที่ยังไม่สิ้นอายุ) หากเป็นนิติบุคคลต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการรถยนต์รับจ้างและต้องมีบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะร่วมงานกับนิติบุคคลและมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศฯ

สำหรับเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิ กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ ใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ (ที่ยังไม่สิ้นอายุ) กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ให้บริการรถยนต์รับจ้าง และหนังสือจากบุคคลธรรมดาแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมงานกับนิติบุคคล พร้อมหลักฐานของผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ ใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ
(ที่ยังไม่สิ้นอายุ)

ทั้งนี้ สามารถนำเอกสารหลักฐานมายื่นขอด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 3 ชั้น 3 งานการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถยนต์รับจ้างและรถบริการ ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มีนาคม 2567 ตามวันและเวลาราชการ

โดยรถยนต์รับจ้างสามล้อที่นำมาจดทะเบียนต้องมีลักษณะ เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยต้องมีกำลังพิกัด (Rated Power) ของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์ และสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเป็นรถยนต์สามล้อใหม่ที่ผลิตในประเทศ อีกทั้งต้องเป็นรถยนต์นั่งสองตอน ตอนหลังมีทางขึ้นลงสำหรับผู้โดยสารทางด้านซ้ายมือของคนขับเพียงทางเดียว ให้ใช้สีขาวเป็นสีของตัวรถและมีอักษรโรมัน “TAXI” ติดไว้บนหลังคารถ ขนาดหมายเลขทะเบียนรถและชื่อจังหวัดทั้งด้านข้างและด้านหน้าให้มีสีและขนาดตามกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่เกิน 582 ราย กรมการขนส่งทางบกจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในวันที่ 1 เมษายน 2567 หากมีผู้มายื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิมีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวนเกินกว่า 582 ราย จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีจับสลาก หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2271-8524 สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก


กำลังโหลดความคิดเห็น