xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.มอบธงขาวดาวเขียว-ธงขาวดาวทอง ให้ 193 โรงงานในนิคมฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มอบรางวัลธงขาวดาวเขียว-ธงขาวดาวทอง แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ประจำปี 2566 โดยโรงงานที่ได้รับรางวัลต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 5 มิติ 13 หัวข้อ ทั้งมิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เปิดเผยว่า โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชน และผู้ประกอบการ ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมอบธงสัญลักษณ์ดาวสีเขียวแก่โรงงานที่มีผลการประเมินการดำเนินงานได้ตามมาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม และมอบธงสัญลักษณ์ดาวสีทอง แก่โรงงานที่มีผลการประเมินได้ตามมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี

กนอ.ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนวิสัยทัศน์ “นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” โดยมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่โรงงานที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยมต่อเนื่อง (ธงขาวดาวทอง) ให้ได้รับการลดหย่อนค่าบริการอนุญาตด้านการใช้ที่ดินและประกอบกิจการ และด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี ร้อยละ 50 ของคำขอ ซึ่งใบประกาศเกียรติคุณโรงงานธงขาวดาวทองที่ได้รับต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันประกาศ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

“โครงการธงขาวดาวเขียวมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน เป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไทย ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม” นายวีริศกล่าว

สำหรับโรงงานที่ได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2566 จำนวน 154 โรงงาน และโรงงานที่ได้รับรางวัลธงขาว ดาวทอง จำนวน 39 โรงงาน โดยโรงงานที่ได้รับรางวัลจะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 5 มิติ 13 หัวข้อ ประกอบด้วย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการ ทั้งนี้ การจัดพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร และพนักงาน กนอ. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน

“กนอ.ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศดำเนินกิจการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ เพื่ออยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดย กนอ.จะพยายามผลักดันให้ทุกโรงงานเข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมครบทุกโรงงานภายในปี 2570” ผู้ว่าการ กนอ.กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น