xs
xsm
sm
md
lg

กนอ. เผยจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ “มาบตาพุด เฟส 3”ครบเกือบ 100 % แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แจงจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 แล้วเกือบ 100 % ยืนยันติดตามความเดือดร้อนของประชาชนและดูแลอย่างต่อเนื่อง ส่วนก่อสร้างคืบหน้ากว่า 73.01% คาดเสร็จเดือนธันวาคม 2567 และพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2570

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยา ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ว่า ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลกระทบจากโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งดำเนินการจัดตั้งกองทุนมูลนิธิหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน และกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการกองทุนตามที่ EHIA (รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ โครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง) กำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งที่ผ่านมา กนอ. จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 93,500,000 บาท ยังเหลือค้างจ่าย 1 ราย เนื่องจากต้องรอเอกสารจากศาล และโอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%

“กนอ. เข้าใจถึงความเดือดร้อนของชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ จึงดำเนินการตามขั้นตอนรวมถึงวิธีการเยียวยาตามที่ EHIA กำหนด ด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งแจ้งข้อมูลการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกรายทราบแล้ว หากผู้ได้รับผลกระทบรายใดไม่ได้รับเรื่องหรือไม่ได้รับหนังสือแจ้งการเยียวยา ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือสายด่วน 1355 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายวีริศ กล่าว


ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ล่าสุดอยู่ที่ 73.01% โดยเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ถมทะเล) แล้วเสร็จ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ท่าเรือ การก่อสร้าง ระบบป้องกันมลพิษ และการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภครองรับการพัฒนาในเฟสต่อไป ทั้งนี้ หากโครงการฯ เป็นไปตามแผน ที่วางไว้ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2567 และพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2570
กำลังโหลดความคิดเห็น