xs
xsm
sm
md
lg

“รมช.คมนาคม” ตรวจเจ้าท่าฯ พิษณุโลก กำชับขุดลอกร่องน้ำ ป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งทุกมิติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“มนพร” ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก กำชับกรมเจ้าท่าดูแลการใช้พื้นที่ในน้ำและริมตลิ่ง รักษาสภาพร่องน้ำและการขุดลอกร่องน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อความปลอดภัยทางน้ำทุกมิติ

วันที่ 17 มกราคม 256 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก โดยมี นายภูเมศ สุขม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 นายคะนอง ดวงแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นางมนพร เจริญศรี กล่าวว่า ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการให้บริการและกำกับดูแลโครงข่ายคมนาคมเพื่อความสุขของประชาชนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความมั่นคงของประเทศ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางสูงสุด

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอินโดจีน โดยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือ และภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน ประกอบกับเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อย ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคม การคมนาคมทางน้ำจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางและการขนส่ง


สำหรับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลกมีภารกิจกำกับ ดูแล อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและการท่องเที่ยวทางน้ำ รวมทั้งกำกับดูแลการใช้พื้นที่สาธารณะทั้งในน้ำและริมตลิ่ง การดูแลรักษาสภาพร่องน้ำและการขุดลอกร่องน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด

ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย และเพชรบูรณ์ โดยมีแม่น้ำสายหลัก 5 สาย ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน และแม่น้ำป่าสัก และมีเขื่อนสำคัญ 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก การลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับทราบปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการนำไปพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำให้คน เรือ และท่าเทียบเรือมีความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการขนส่งของประเทศมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้กรมเจ้าท่ากำกับดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ และเรือโดยสาร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยการเดินทางทางน้ำให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำอย่างสูงสุด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามนโยบาย “ราชรถยิ้ม” ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น