xs
xsm
sm
md
lg

แพรนด้า จิวเวลรี่ กวาดรางวัลการันตีด้าน ESG ปี 2022 มุ่งสร้างธุรกิจเติบโตอย่างมีบรรษัทภิบาล ดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคมให้ยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” ได้กล่าวถึงการได้รับรางวัลการันตีด้าน ESG ตลอดปี 2022 ที่ผ่านมาว่า

“Pranda Group ได้ให้ความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยนำแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแกนหลักในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน ถ่ายทอดสู่สายงานระดับปฏิบัติการต่างๆ ขององค์กร และบูรณาการแผนงานปฏิบัติให้มีความเชื่อมโยงกัน อีกทั้งยังยึดมั่นปฏิบัติตามหลักสากลด้านความยั่งยืนบนหลักความรับผิดชอบพื้นฐาน 10 ประการตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact โดยบริษัทฯ มุ่งเน้น 6 เป้าหมาย ได้แก่ 1)ความเท่าเทียมทางเพศ 2)การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ดี 3)การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน 4) รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภููมิอากาศ 5) สันติภาพ และความสงบสุุข และ 6) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่่ยั่งยืน”

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในทุกมิติ จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลการันตีแห่งความภาคภูมิใจมากมาย อาทิ


การเป็นหนึ่งในสมาชิกร่วมก่อตั้ง สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนทั่วโลกตระหนักและร่วมกันนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง ยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล

การรับรองระบบมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับตลอดห่วงโซ่อุปทาน ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบด้านจริยธรรมทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชน การดำเนินการทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

การรับรองระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากล ISO 9001:2015 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญต่อบริษัททั้งภายในและภายนอก อีกทั้งรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2022 ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ของสำนักงานใหญ่ และต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ของสาขานครราชสีมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจําปี 2022 เกณฑ์ “ดีเยี่ยม” และการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2022 ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รวมทั้งการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

สำหรับรางวัลล่าสุดของความภาคภูมิใจแห่งปี 2022 คือรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ที่สะท้อนให้เห็นว่าตลอด 49 ปีที่ผ่านมาของการก่อตั้งบริษัท บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ้างงานคนพิการ สนับสนุนการมีงานทำ โดยจัดสรรงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะของแต่ละบุคคล ทุกคนได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเหมือนพนักงานทั่วไป ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค รวมถึงการเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ และสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม

จากรางวัลดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารและบุคลากรที่ได่ร่วมกันขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ผันผวนได้ด้วยการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก หรือ Transformation ซึ่งถือเป็นก้าวที่สำคัญ และเป็นปัจจัยที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้สังคม เพื่อส่งต่อโลกที่ดีและยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น