xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.- ส.ว.- ส.ส.ทำ MOU สานต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ชวน” รับขณะนี้โกงระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ป.ป.ช.- สำนักงาน ส.ว.- ส.ส.” จับมือทำ MOU สานต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้าน “ชวน” ชี้ ต้องร่วมกันป้องกัน เหตุขณะนี้เรื่องโกงกินระบาดไปทั่ว “วัชรพล” แจงสำนักเลขาวุฒิฯ-ส.ส.อาสาเป็นองค์กรต้นแบบเหตุคะแนนโปร่งใสพุ่ง

วันนี้ (9 ม.ค.) รัฐสภา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลง ฯ ฉบับที่ 2 ต่อจากบันทึกข้อตกลง ฉบับที่ 1 ซึ่งได้สิ้นสุด การดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันส่งผลให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับผลการประเมินคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ AA ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนการประเมินในระดับสูงของประเทศไทย

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในสาระสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร 2. เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้มีกระบวนการเสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 3.เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ได้นำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 4.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกฎหมายอื่น ให้เกิดความโปร่งใส่ในการดำเนินงานภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ5.เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการพัฒนาและเสริมสร้างค่านิยม รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตแก่เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ นายชวน กล่าวมอบนโยบายว่า ที่ผ่านมา ถือว่า สภามีการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสภา ทำให้มีการปรับคะแนนดีขึ้น ซึ่งที่นี่ก็เป็นความสนใจของหน่วยงานบางหน่วยงานที่อยากเข้ามาศึกษาว่าทำได้อย่างไร ซึ่งคะแนนที่ได้รับก็ไม่ได้เป็นเช่นนี้เสมอไป ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารของและหน่วยงานนั้นๆ การร่วมมือกันครั้งนี้ก็เป็นการเน้นย้ำกับทุกฝ่ายเพื่อหาทางป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเรื่องโกงกินต้องยอมรับว่าขณะนี้ระบาดไปทั่ว

ด้าน พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวมอบนโยบาย ว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อาสาเป็นองค์กรต้นแบบตั้งแต่ปี 63 จึงเป็นผลให้ทั้งสองสำนักงานได้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสสูง และนำมาสู่การดำเนินงานต่อในปีนี้ตามวัตถุประสงค์


กำลังโหลดความคิดเห็น