xs
xsm
sm
md
lg

OSP ติดดัชนีความยั่งยืน-คว้ารางวัล การันตีความเป็นเลิศ 5 ด้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"โอสถสภา" ตอกย้ำความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการติดดัชนีด้านความยั่งยืน และคว้ารางวัลการันตีความเป็นเลิศรอบด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินธุรกิจและการตลาด ด้านการบริหารจัดการผลิต ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสังคม


นางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2565 โอสถสภาดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นสร้างการเติบโตด้านผลกำไรในระยะยาวและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มุ่งเน้นไปที่การวางรากฐานที่มั่นคง เพื่อรับมือกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต รวมถึงการพัฒนาธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นและสามารถเติบโตได้ แม้ในสภาพแวดล้อมที่ผันผวน ซึ่งส่งผลให้ ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี และยังได้รับรางวัลในหลากหลายด้าน

ความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจและการตลาด โอสถสภาสามารถคว้ารางวัลสำคัญในวงการการตลาด ได้แก่ รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ หรือ Thailand Corporate Excellence Award 2022 สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่ม นำ 2 แบรนด์แฟลกชิป ได้แก่ แบรนด์เอ็ม-150 และแบรนด์ซี-วิท คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand 2022) ประเภทเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล

ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการการผลิต โอสถสภาจัดตั้งทีมเพื่อปฏิรูปด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ พร้อมปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการการผลิต ยืนยันด้วยรางวัล Thailand Digital Transformation Award 2022 ซี่งเป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิทัล สาขา Operation Transform Thailand และรางวัล Kaizen Award 2022 ระดับ Bronze ประเภท Genba Kaizen ซึ่งเป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มอบให้แก่องค์กรที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และหลัก Kaizen ในการบริหารและพัฒนาการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โอสถสภาได้รับรางวัลองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวม สร้างองค์กรแห่งความสุข พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความคล่องตัว เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี นอกจากนี้ ยังได้ปรับเปลี่ยนสู่การทำงานแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่นคล่องตัว เปิดให้พนักงานสามารถทำงานจากนอกสำนักงาน และร่วมออกแบบจัดสรรวันและเวลาในการเข้ามาทำงานที่สำนักงาน ทำให้พนักงานมีสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน ลดเวลาการเดินทาง ซึ่งนอกจากพนักงานจะมีความสุขมากขึ้นแล้ว ประสิทธิผลในการทำงานยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารงานโดยยึดหลัก ESG ทำให้โอสถสภาได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจำปี 2565 และได้รับการประเมินคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประเภท ASEAN Asset Class PLCs โดยผ่านเกณฑ์ประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล จากโครงการ 2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ร่วมกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเป็นเลิศด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสังคม โอสถสภามุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมสานต่อปณิธาณการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามแนวคิด “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” ส่งเสริมอาชีพ ช่วยทำการตลาด และสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนพิการ สร้างแนวทางการช่วยเหลือสังคมผ่านโมเดลใหม่ๆ ซึ่งได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการปี 2565 (ประเภทดีเด่น) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ ยังได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืนในโครงการ “PackBack เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน” ซึ่งส่งเสริมหลักการ EPR (Extended Producer Responsibility) หรือการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตสู่การขยายเครือข่ายร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการขยะจากบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่

นางวรรณิภา กล่าวว่า “ความยั่งยืนมิได้เป็นเพียงส่วนสำคัญในการดำเนินงานเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการดำเนินธุรกิจทั้งหมดในทุกๆ ด้านของโอสถสภา ซึ่งรางวัลต่างๆ ที่ได้รับในปี 2565 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและแคมเปญการตลาดที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกระดับชีวิตของผู้คนในสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน”


กำลังโหลดความคิดเห็น