xs
xsm
sm
md
lg

สบพ.มอบประกาศนียบัตรนักเรียนการบินปี 2564 จำนวน 394 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันการบินพลเรือนจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 394 คน ใน 6 หลักสูตรทั้งด้านช่าง ภาคพื้น เทคโนโลยีอากาศยานและการบิน จัดจราจรทางอากาศและขนส่งสินค้า วิศวกรรม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี คณะกรรมการ สบพ. และผู้บริหารหน่วยงานด้านการบิน เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ณ สบพ. กรุงเทพฯ


สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 394 คน ในหลักสูตรต่างๆ รวม 6 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรระดับอนุปริญญา ประกอบด้วย หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน
- สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ จำนวน 1 คน

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน แยกเป็น 2 วิชาเอก ดังนี้
- วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน จำนวน 30 คน
- วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (ปกติ/สมทบ) จำนวน 49 คน

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต แยกเป็น 2 สาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4 ปี) จำนวน 36 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (3 ปี) จำนวน 21 คน

3. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน แยกเป็น 3 วิชาเอก ดังนี้

- วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ จำนวน 1 คน
- วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 8 คน
- วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 5 คน

4. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน แยกเป็น 3 วิชาเอก ดังนี้
- วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 40 คน
- วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 61 คน
- วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 125 คน

5. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 17 คน


ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนกล่าวว่า บุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ฉะนั้นบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ พร้อมมอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และเพิ่มพูนความรู้ให้ทันกับวิทยาการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังได้มอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รวมจำนวน 13 คน นักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง รวมจำนวน 29 คน และนักศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนดี (Golden Wing Award) รวมจำนวน 12 คน จากสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในลำดับต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น