xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.เข้ม "รถขนส่ง-รถโดยสาร" ต้องบำรุงรักษาทุก 6 เดือน และทำบันทึกยืนยัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการขนส่งฯ กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่ง "รถโดยสารและรถบรรทุก" ต้องบำรุงรักษารถและเก็บประวัติทุก 6 เดือน  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 เพื่อแสดงประกอบการตรวจสภาพ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขการบำรุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งทำการตรวจสอบและบำรุงรักษารถเมื่อครบตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานรถและลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากสภาพเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถขาดความสมบูรณ์ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบำรุงรักษารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

โดยมีเนื้อหากำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งส่วนบุคคล ให้มีการบำรุงรักษารถตามระยะเวลาทุก 6 เดือน หรือระยะทาง 40,000 กิโลเมตร ทั้งนี้ จะทำการบำรุงรักษาตามระยะทางหรือระยะเวลาที่น้อยกว่า หรือจะบำรุงรักษารถตามระยะทางหรือระยะเวลาที่ผู้ผลิตรถกำหนดก็ได้ ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 21 ก.ย. 2565 โดยรถกลุ่มแรกต้องเริ่มทำการบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป


โดยในขั้นตอนการบำรุงรักษารถนั้น ผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำรถเข้าทำการบำรุงรักษาได้ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ ศูนย์บริการของผู้ผลิตรถ อู่รับซ่อมรถทั่วไป หรือศูนย์ซ่อมของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของรถ ทั้งนี้ รายละเอียดรายการที่ต้องบำรุงรักษารถมีจำนวน 10 รายการ ได้แก่ 1. ระบบเครื่องยนต์ 2. ระบบไอเสีย 3. ระบบส่งกำลัง 4. ระบบบังคับเลี้ยว 5. ระบบห้ามล้อ 6. ระบบรองรับน้ำหนัก 7. ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ 8. กงล้อและยาง 9. ตัวถัง 10. ระบบเชื้อเพลิง

และให้บันทึกประวัติการบำรุงรักษารถลงในใบแบบบันทึกการบำรุงรักษารถ (Log Book) และจะต้องนำมาแสดงเมื่อนำรถเข้ามาตรวจสภาพรถที่สำนักงานขนส่ง โดยนายช่างตรวจสภาพรถจะทำการตรวจสอบสภาพรถเปรียบเทียบกับแบบบันทึกการบำรุงรักษารถว่ามีการบำรุงรักษาสอดคล้องตามที่ได้บันทึกไว้หรือไม่ และบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษารถลงในระบบบันทึกข้อมูลการตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบก โดยในการเริ่มต้นบำรุงรักษารถ กำหนดระยะเวลาการนำรถเข้าบำรุงรักษาตามรอบสิ้นงวดภาษี ดังนี้ รถที่มีอายุภาษีสิ้นงวดที่ 1 ของปี 2565 เริ่มบำรุงรักษา 1 เม.ย. 2566 รถที่มีอายุภาษีสิ้นงวดที่ 2 ของปี 2565 เริ่มบำรุงรักษา 1 ก.ค. 2566 รถที่มีอายุภาษีสิ้นงวดที่ 3 ของปี 2565 เริ่มบำรุงรักษา 1 ต.ค. 2565 รถที่มีอายุภาษีสิ้นงวดที่ 4 ของปี 2565 เริ่มบำรุงรักษา 1 ม.ค. 2566

กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้นำรถมาบำรุงรักษาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อความพร้อมของรถ และความปลอดภัยในการให้บริการประชาชน ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากอุบัติเหตุ และเนื่องจากการบำรุงรักษารถได้ถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ดังนั้น การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะถือว่าเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และอาจส่งผลต่อการพิจารณาการต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อไปด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น