xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เข้ม! ขอรัฐ-เอกชนทำตามระเบียบส่งออก สร้างความเชื่อมั่นข้าวไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าวไทย ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 อย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ย้ำจะมีการออกสุ่มตรวจเป็นระยะๆ ด้วย

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้าสร้างความมั่นใจให้แก่ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทยว่าไทยให้ความสำคัญต่อการส่งออกสินค้าข้าวไปยังต่างประเทศ โดยได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทย และรักษาความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวไทยในตลาดโลก

“ล่าสุดกรมฯ ได้ขอความอนุเคราะห์กรมศุลกากรให้แจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด ให้กำกับดูแลการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และยังแจ้งให้ผู้ส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศทุกรายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และกรมฯ ยังจะจัดให้มีการสุ่มตรวจเอกสารประกอบการส่งออกข้าวไทยเป็นระยะๆ เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นอีกทางหนึ่งด้วย” นายพิทักษ์กล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาตให้ส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร และให้มีการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานข้าวโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นที่ภาครัฐมอบหมายหรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผู้ส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศทุกรายจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทยในตลาดโลก

ขณะเดียวกัน ได้มีการทบทวนปรับปรุงระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกข้าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวเป็นระยะ โดยมีการปรับลดเอกสารหลักฐานและขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกข้าว รวมทั้งการนำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ซึ่งปัจจุบันผู้ส่งออกข้าวไทยสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวและยื่นขอใบอนุญาตส่งออกข้าวผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นด้วยตนเอง


กำลังโหลดความคิดเห็น