xs
xsm
sm
md
lg

OKLS ขยายกลุ่มลูกค้าองค์กร รับตลาด จีน-ญี่ปุ่น ต้องการสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้จัดการรายวัน 360 - OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ต่อยอดยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนการรีสกิล-อัพสกิลภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ตอบรับกระแสการเติบโตของธุรกิจเกี่ยวเนื่องในการใช้ภาษาจีน-ญี่ปุ่น ตั้งเป้าขยายกลุ่มลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้น 60% ภายในปี 2565 นี้


นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เปิดเผยว่า ทักษะภาษาจีนและญี่ปุ่นยังเป็นทักษะที่ต้องการของตลาด ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานพบว่าแรงงานเดินทางไปต่างประเทศในปี 2560อันดับต้น ๆ ของเอเชีย ได้แก่ ไต้หวัน จำนวน 23,544 คน และญี่ปุ่น จำนวน 7,429 คน โดยทางกระทรวงฯ มีนโยบายเร่งฝึกสอนภาษาจีนและญี่ปุ่นให้แรงงานกลุ่มดังกล่าว


นอกจากนี้ ภาคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจีนยังเติบโตต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยก็มีอยู่จำนวนมาก ส่วนด้านการศึกษา สถิติการสมัครสอบความถนัดทางภาษา PAT ประจำปี 2565 มีจำนวนผู้สมัคร PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีนสูงที่สุด และภาษาญี่ปุ่นก็อยู่ในลำดับต้นๆ สะท้อนถึงความนิยมของภาษาจีนและญี่ปุ่นในประเทศไทย

เพื่อตอบกระแสความนิยมในการเรียนภาษาจีนและญี่ปุ่นดังกล่าว และช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรผู้สอนที่มีคุณภาพ และปัญหาด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ยังไม่สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ OKLS ในฐานะโรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์สอนกว่า 24 ปี จึงเล็งเห็นโอกาสในการช่วยส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาทักษะภาษาจีนและญี่ปุ่น จัดสรรบุคลากรผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพ ขยายการรองรับสำหรับให้บริการฝึกอบรมภาษาจีนและญี่ปุ่น ให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดการสอนให้โรงเรียนสายสามัญ ซึ่งมีความต้องการเติบโตต่อเนื่อง


โดยหลักสูตรสําหรับโรงเรียน OKLS ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนสายสามัญ ทั้งสังกัดรัฐบาลและเอกชน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา รวมถึงมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ให้เข้าไปจัดการสอนและดูแลหลักสูตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โดยปัจจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีการออกแบบตําราและหลักสูตร โดยผ่านการวิจัยอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรงตามพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย

สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรต่างๆ OKLS มีหลักสูตรพื้นฐานเพื่ออาชีพ ทั้งหลักสูตรภาษาจีนและญี่ปุ่นมาตรฐาน หลักสูตรสนทนาภาษาจีนและญี่ปุ่น รวมทั้งหลักสูตรภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เหมาะสําหรับใช้ในการทํางาน นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะตามความต้องการขององค์กร เพื่อให้ตอบโจทย์ในการนำไปใช้ได้จริง


ดร. ศศิลิยา มนเทียรวิเชียรฉาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม กล่าวว่า การนำภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เข้ามาในโรงเรียนให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในสายการเรียน หรือเป็นวิชาเลือกเสรี เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนในอนาคต ทางโรงเรียนได้ให้ OKLS ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น เข้ามาจัดการเรียนการสอน ซึ่งทุกหลักสูตรของ OKLS ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ พร้อมแบบเรียนที่เหมาะสม โดยสอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ถ่ายทอดโดยครูผู้สอนของ OKLS ที่ล้วนมีคุณภาพ ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน และพัฒนาทักษะไปพร้อมกัน

“ที่ผ่านมาทาง OKLS ได้จัดหลักสูตรทั้งภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง และโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และบริษัทเอกชนชั้นนํามากว่า 20 ปี รวมแล้วมากกว่า 200 บริษัท โดยในปี 2565 นี้ เราตั้งเป้าเดินหน้าขยายการสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งออกแบบหลักสูตรเฉพาะทางที่หลากหลาย รองรับความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งยังตั้งเป้าขยายกลุ่มลูกค้าไปยังต่างจังหวัด ในหัวเมืองใหญ่ครอบคลุมทุกภาค คาดการณ์ว่าจะสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้นถึง 60% ในปีนี้” นายประทีปกล่าว


ดร. ศศิลิยา มนเทียรวิเชียรฉาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม กล่าวว่า การนำภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เข้ามาในโรงเรียนให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในสายการเรียน หรือเป็นวิชาเลือกเสรี เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนในอนาคต ทางโรงเรียนได้ให้ OKLS ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น เข้ามาจัดการเรียนการสอน ซึ่งทุกหลักสูตรของ OKLS ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ พร้อมแบบเรียนที่เหมาะสม โดยสอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ถ่ายทอดโดยครูผู้สอนของ OKLS ที่ล้วนมีคุณภาพ ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน และพัฒนาทักษะไปพร้อมกัน

“ที่ผ่านมาทาง OKLS ได้จัดหลักสูตรทั้งภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง และโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และบริษัทเอกชนชั้นนํามากว่า 20 ปี รวมแล้วมากกว่า 200 บริษัท โดยในปี 2565 นี้ เราตั้งเป้าเดินหน้าขยายการสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งออกแบบหลักสูตรเฉพาะทางที่หลากหลาย รองรับความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งยังตั้งเป้าขยายกลุ่มลูกค้าไปยังต่างจังหวัด ในหัวเมืองใหญ่ครอบคลุมทุกภาค คาดการณ์ว่าจะสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้นถึง 60% ในปีนี้” นายประทีปกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น