xs
xsm
sm
md
lg

กรมทางหลวงชนบทคว้ารางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 ด้านพัฒนาการดีเด่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2558 สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้องค์กรมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ทช.ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลพัฒนาการดีเด่น ประจำปี 2564(Digital Government Awards 2021) ซึ่งประเมินผลจากกลุ่มหน่วยงานที่มีระดับคะแนนเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 4 อันดับแรก และมีผลคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) ตามกรอบการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยในด้านปัญหา นโยบายและแผน กระบวนการทำงาน ไปจนถึงผลลัพธ์การพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการประเมินผลคะแนนเปรียบเทียบในช่วงปี 2564 กับปี 2563 ระหว่างหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวนทั้งสิ้น 311 หน่วยงาน

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัลของ ทช.ประจำปี 2564 เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับระบบการให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ แบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การจัดทำแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/Practices) ส่วนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ด้วยการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร ส่วนที่ 3 การพัฒนาระบบบริการภาครัฐ (Public Services) โดยให้บริการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ผ่านระบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ส่วนที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ให้เชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลกับระบบกลางของภาครัฐ ส่วนที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) และส่วนที่ 6 การนำเทคโนโลยีไปใช้ (Digital Technology Practices) สำหรับการเชื่อมต่อและสื่อสาร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ของโครงการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ทั้งนี้ การได้รับรางวัลดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญสำหรับ ทช.ในการพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย ทช.จะมุ่งพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ยกระดับการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น