xs
xsm
sm
md
lg

สบพ.จัดแนะแนวหลักสูตรการบิน พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันการบินพลเรือนจัดโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เปิดตัวหลักสูตรใหม่ตอบสนองนโยบาย Lifelong Learning ของรัฐบาล

วันที่ 15 พ.ย. 2564 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของ สบพ.ให้แก่อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีอาจารย์แนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live @catcthailand

การจัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวในระดับมัธยมศึกษาเป็นกิจกรรมที่ สบพ.จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ และภารกิจของ สบพ. และนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่สนใจศึกษาต่อทางด้านการบินได้รับทราบถึงทิศทางและแนวโน้มการปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินที่ยังมีความต้องการบุคลากรการบินอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง
 
โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นายรัชตะ จันทร์พาณิชย์ ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาบริหารการบิน นายณัฏฐาวุฑฒิ์ จิรธัมมวัฒน์ ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ นายอนุพันธ์ พันธุ์เกษม ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาวิศวกรรมการบิน นายญาณวุฒิ คัมภีรภาพ ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาช่างอากาศยาน และนายบดินทร์ ยืนชนม์ ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในปีนี้ สบพ.ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลายหลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 1. ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (2 ปี) - สาขาวิชาการจัดการการบิน
 
2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (4 ปี) ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ปรับปรุงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ตรงตามความต้องการของตลาดในอุตสาหกรรมการบิน จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพด้านการบินที่หลากหลาย ใน 6 วิชาโท ได้แก่

- วิชาโทการจราจรทางอากาศ
- วิชาโทการท่าอากาศยาน
- วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
- วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
- วิชาโทธุรกิจสายการบิน
- วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

3. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่

- แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
- แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน

5. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
- วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน ภาคปกติ

6. หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน
- สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
- สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์

โดยรับสมัครหลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาโทรอบรับตรง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-29 เมษายน 2565 หลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา 1. รอบ Early Recruitment (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-19 พฤศจิกายน 2564) 2. รอบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-13 ธันวาคม 2564) 3. รอบโควตา Quota (ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564-25 กุมภาพันธ์ 2565) 4. รอบรับตรง (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564-29 เมษายน 2565)
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1. รอบโควตา Quota (เตรียมวิศวะ) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม-25 พฤศจิกายน 2564 2. รอบรับตรง (เตรียมวิศวะ) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564-3 มีนาคม 2565

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-5741-4 ต่อ 3620, 2221, 2211

นอกจากนี้ ยังได้แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษการบิน หลักสูตรภาคอากาศ โครงการห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบิน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันการบิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านอุตสาหกรรมการบิน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพด้านการบินอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น