xs
xsm
sm
md
lg

ดันสินค้าชุมชน พช.สมุทรปราการจัดกิจกรรม "มหกรรม OTOP/ SMEs สินค้าดี สมุทรปราการ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรม OTOP/ SMEs สินค้าดี สมุทรปราการ” โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และตัวแทนจากหลายภาคส่วน เช่น พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายนายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัด “มหกรรม OTOP SMEs สินค้าดี สมุทรปราการ” ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งกิจกรรมภายในงานวันนี้ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน 5 ประเภท จำนวน 50 บูท ประกอบด้วย
- ประเภทอาหาร จำนวน 21 บูท
- ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 บูท
- ประเภทผ้า/เครื่องแต่งกาย จำนวน 15 บูท
- ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จำนวน 5 บูท
- ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 8 บูท

และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อกระตุ้นยอดจำหน่าย เช่น กิจกรรมประกวดอาหารพื้นถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทอง การจำหน่ายแบบ Live สด ผ่าน Facebook Live การจัดมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังต่างๆ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยกลุ่มเป้าหมายคัดเลือกจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1-3 ดาว และกลุ่ม Quadrant D (กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา) จำนวน 100 กลุ่ม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ เกิดพลังความคิดในการพัฒนาสินค้าให้ทรงคุณค่าของจังหวัดสมุทราปราการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตรงตามความต้องการ พร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้ รวมถึงชื่นชมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย OTOP ที่ร่วมบูรณาการการทำงานในการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงหาแหล่งจำหน่ายให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้หลากหลาย มีการจำหน่าย และประชาสัมพันธ์สินค้าได้ทั่วถึง ลูกค้าสามารถมาจับจ่ายใช้สอยได้สะดวก ทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมในช่วง 2 วันที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564) มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 199,457 บาท โดยผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ผัดไทยกุ้งสดโบราณสามรส เครื่องประดับไข่มุก เครื่องประดับพลอย และสินค้าประเภทผ้าบาติกแฟชั่นและผ้าไทย

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้จังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ


กำลังโหลดความคิดเห็น