xs
xsm
sm
md
lg

ทล.ปัดเอื้อเอกชน! ประมูลซ่อมระบบเก็บเงินมอเตอร์เวย์ ชี้งานเทคนิคซับซ้อนใช้เกณฑ์คะแนนเทคนิคบวกราคา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงแจงประมูล “งานบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทาง” มอเตอร์เวย์ ทำตามระเบียบและกฎหมาย ไม่มีเอื้อเอกชน ระบุงานเทคนิคซับซ้อน ต้องถูกต้องแม่นยำตลอด 24 ชม. ใช้เกณฑ์คะแนนรวมคุณภาพบวกราคา เสนอราคาต่ำสุดจึงไม่ใช่ผู้ชนะเสมอไป ชี้ขั้นตอนเปิดวิจารณ์ TOR ไม่มีผู้ทักท้วง

จากกรณีที่ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวหาว่าการจัดจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระบบอำนวยการจราจร ระบบไฟฟ้าและโครงข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) กรมทางหลวง มีความไม่โปร่งใสนั้น นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กล่าวว่า การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว และใช้วิธีประเมินคะแนนด้านเทคนิคและคุณภาพควบคู่คะแนนด้านการเงิน (Price-Performance) เนื่องจากเป็นงานด้านเทคนิคที่มีความซับซ้อน โดยยืนยันว่าได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดอย่างถูกต้องตามขั้นตอน

ทั้งนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า สัญญาจ้างดังกล่าวมีระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งงานจ้างเหมาบำรุงรักษาฯ มอเตอร์เวย์เป็นงานด้านเทคนิคที่มีความซับซ้อนเชื่อมโยงหลายระบบและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงรักษาและรับประกันอุปกรณ์ในระบบหลักและระบบสำรองของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการดำเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางและอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการจราจรแก่ผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง มีโอกาสชำรุดเสียหายสูง

และเนื่องจากมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องทุกวัน หากเกิดชำรุด เสียหาย จำเป็นต้องเข้าทำการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนในทันที เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องแม่นยำอยู่เสมอ หากระบบมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการตามปกติ จะทำให้ระบบจัดเก็บเงิน ระบบตรวจสอบรายได้ และระบบอำนวยความปลอดภัยด้านจราจรไม่สามารถทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการให้บริการประชาชน การอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการจราจร การกู้ภัย การตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดหาตัวผู้รับจ้างที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบต่างๆ ที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องคัดเลือกผู้รับจ้างโดยใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบ โดยเลือกใช้ข้อเสนอด้านเทคนิค การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) ซึ่งเป็นวิธีดำเนินการเช่นเดียวกับที่ผ่านมา การพิจารณาตัดสินจึงต้องใช้คะแนนรวม ดังนั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจึงอาจไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ำสุด

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพไว้ทั้งหมด 5 เกณฑ์คุณภาพ พร้อมได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาย่อยในการให้คะแนนของแต่ละคุณภาพไว้แล้ว (ทั้งหมด 12 เกณฑ์คะแนนย่อย) ซึ่งกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้จัดให้มีการเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ร่างขอบเขตงานที่จะทำการจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2564 ผลการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ประกอบการรายใดเสนอแนะวิจารณ์ และทักท้วงร่างขอบเขตงาน โดยในขั้นตอนการประกวดราคามีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 8 ราย ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจำนวน 3 ราย ได้แก่ กิจการร่วมค้า 4 เอสเอฟ, บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคและการประเมิน ค่าประสิทธิภาพต่อราคาของผู้ยื่นข้อเสนอปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน จำนวน 3 ราย โดยกิจการร่วมค้า 4 เอสเอฟ ได้คะแนนรวมสูงสุด 90.90 คะแนน บริษัท ล็อกซเล่ย์ ได้คะแนนรวม 85.25 คะแนน บริษัท จีเนียสฯ ได้คะแนนรวม 82.15 คะแนน
หลังจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาผลฯ แจ้งให้กิจการร่วมค้า 4 เอสเอฟ ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด (เป็นผู้ชนะ) ปรับลดราคาและยืนยันราคา โดยที่กิจการร่วมค้าได้ปรับลดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 238,800,000 บาท คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาราคาที่กิจการร่วมค้าฯ ปรับลดมาแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ สมควรรับราคาของกิจการร่วมค้า 4 เอสเอฟ ไว้ดำเนินการ

ส่วนบริษัท ล็อกซเล่ย์ ได้มีหนังสือขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมายังคณะกรรมการพิจารณาผลเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ซึ่งกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอยู่ระหว่างพิจารณาและวินิจฉัยคำอุทธรณ์ดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ โดยหากผลการพิจารณาไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของบริษัทฯ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะเร่งรายงานความคิดเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119 เพื่อพิจารณาผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป เมื่อได้รับการแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเป็นประการใด กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะดำเนินการตามนั้นต่อไป

โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ขอเรียนยืนยันว่าได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยโปร่งใส ที่มีการเผยแพร่ร่างขอบเขตงานที่จะทำการจัดจ้างเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ และพิจารณาผล ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศทุกประการแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...