xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าถกอาเซียนร่วมมือพัฒนาขนส่งทางน้ำ พร้อมเร่งหารือแก้ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจ้าท่าประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางน้ำของอาเซียน ครั้งที่ 41 (MTWG) เร่งผลักดันความร่วมมือการพัฒนาการขนส่งทางน้ำในภูมิภาคอาเซียน ชูแผนพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ เตรียมถกออนไลน์พ.ย. 64 แก้ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ให้เป็นรูปธรรม

วันที่ 4 ต.ค. 2564 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมเจ้าท่า (จท.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางน้ำของอาเซียน ครั้งที่ 41 (41st ASEAN Maritime Transport Working Group : MTWG) เพื่อผลักดันความร่วมมือการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน โดยรูปแบบการประชุมทางไกล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา (จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป) รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และสมาคมเจ้าของเรือในกลุ่มประเทศอาเซียน (FASA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้ากิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน (Kuala Lumpur Transport Strategic Plan : KLTSP ค.ศ. 2016-2025)

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานและข้อริเริ่มต่างๆ เพื่อผลักดันการพัฒนาการขนส่งทางน้ำของอาเซียน อาทิ ความสำเร็จของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท่าเรือในอาเซียนที่ดำเนินการโดยบรูไนดารุสซาลามและสาธารณรัฐเกาหลี

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์อาเซียนที่มุ่งเน้นเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเทศไทยได้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อริเริ่มของไทยในการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ โดยจะมีการจัดทำแบบสอบถามร่วมกับญี่ปุ่นและเวียนแบบสอบถามให้ประเทศสมาชิกอาเซียนกรอกข้อมูลภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้เป็นแนวทางพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะในลำดับต่อไป และที่ประชุมฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และอินเดีย

สำหรับประเด็นของประเทศไทยในเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีการหารือในการประชุม MTWG ครั้งที่ 40 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลของประเทศอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวต่อที่ประชุมฯ

ขณะที่สำนักเลขาธิการอาเซียนได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจะมีการเสวนาออนไลน์ในประเด็นการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในเดือนพฤศจิกายน 2564 พร้อมทั้งให้การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงได้เสนอให้มีโครงการศึกษาในเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาขนส่งทางน้ำอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการเสนอให้ที่ประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน (STOM) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ การประชุม MTWG ในปี 2565-2566 รอบต่อไปจะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


กำลังโหลดความคิดเห็น