xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จแล้ว! ขยายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ 5 กม. ช่วยรองรับจราจรเขต ศก.พิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงขยายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศระยะทาง 5 กม.แล้วเสร็จ รองรับปริมาณจราจร จ.สระแก้ว และการขนส่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ทล. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 372 สายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ระหว่าง กม.0-5 ในพื้นที่ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางยาวประมาณ 4.4 กิโลเมตร เสร็จแล้ว ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายสายหลักให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศและเป็นไปตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 372 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและเป็นการอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวง กรมทางหลวงจึงได้ทำการก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ไป-กลับข้างละ 2 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร และด้านในกว้าง 1.5 เมตร รวมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 315,000,000 บาท
 
โครงการทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและรองรับการจราจรด้านการขนส่งโลจิสติกส์และนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต สามารถสร้างโอกาสในการกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและการค้าการลงทุนข้ามพรมแดนในระดับประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนสู่ตลาดโลก และเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งด้านโลจิสติกส์บนโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญของประเทศและประเทศเพื่อนบ้านให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ การเติบโตทางการค้า การลงทุนด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว การบริการ การอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง
กำลังโหลดความคิดเห็น