xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการ OPOAI-C ปี 64 ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกรไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านโครงการ “OPOAI-C 1 จังหวัด 1 ชุมชนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม” ปี 2564 ขับเคลื่อนผ่านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) หรือที่เรียกว่า โครงการโอปอยซี ดำเนินการขึ้นเพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เป้าหมาย 1-2 กลุ่ม/จังหวัด เพื่อสร้างวางรากฐานจากเกษตรไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร / Startup / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

โครงการโอปอยซี ในปี 2564 จะมีความใหม่ และเข้มข้นมากขึ้นเนื่องจากส่งเสริมให้เกษตรกรเป้าหมาย เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมถึงเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ เช่น การให้ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ การทำการตลาดทั้งแบบออนไลน์-ออฟไลน์ การฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่ให้เป็นนักธุรกิจเกษตร กลุ่ม Start up และกลุ่ม SMEs คนตัวเล็ก
กำลังโหลดความคิดเห็น