xs
xsm
sm
md
lg

Dow จับมือ วว.แก้ปัญหาขยะพลาสติก ขยายผลชุมชนต้นแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในโครงการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพขยะพลาสติกในชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาแก้ปัญหาขยะชุมชนและพลาสติกที่ใช้แล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ขยะรีไซเคิล รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

จากสถานการณปัจจุบันพบว่าปริมาณขยะในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นถึง 15% โดยปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ยจากวันละ 5,500 ตัน เพิ่มเป็น 6,300 ตันต่อวัน แต่สามารถนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิลได้เพียง 23% เท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันขยะพลาสติกหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม และลดปัญหาการสะสมขยะในชุมชน รัฐบาลจึงได้มีเป้าหมายในการนำขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิล 100% ภายในปี 2570 ดังนั้น Dow และ วว.จะนำความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรมาบูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ของ Dow มาผสานกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ วว. โดยเริ่มจากการต่อยอดในชุมชนต้นแบบที่ทั้งสององค์กรได้เคยดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ก่อนจะขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ ในอนาคต

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่โลกมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด แต่มีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจะต้องนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ รวมทั้งต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีค่าได้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ซ้ำได้เป็นวงจรไม่รู้จบ โดยเฉพาะพลาสติกใช้แล้ว โครงการนี้สอดคล้องเป็นอย่างยิ่งกับหนึ่งในเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ Dow ได้ประกาศไปเมื่อปีที่แล้ว คือ “การหยุดขยะพลาสติก” โดยเราตั้งเป้าจะผลักดันให้พลาสติกที่ใช้แล้วจำนวน 1 ล้านตันจากทั่วโลกถูกเก็บกลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิล ทั้งผ่านกิจกรรมที่ Dow ดำเนินการเอง และโครงการความร่วมมือ

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วว.และ Dow ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง วว.ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับนโยบาย BCG Economy เพราะปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดการขยะชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะขยะพลาสติกสามารถนำกลับมาเป็นวัตถุดิบรอบสองที่มีคุณภาพ ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้ต่อไป

โครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพขยะพลาสติกในชุมชนอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกิจกรรม 5 หลักในระยะ 3 ปี ได้แก่
1.ยกระดับศูนย์คัดแยกพลาสติกใช้แล้วเพื่อพัฒนาร้านรับซื้อของเก่าและชุมชน โดยเน้นการจัดการพลาสติกใช้แล้ว รวมถึงเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเศษอาหารและของเหลือทิ้งภาคการเกษตร โดยจะนำร่องที่ชุมชนวังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

2. สร้างมาตรฐานพลาสติกรีไซเคิลโดยคิดวิธีการและเครื่องมือเพื่อตรวจสอบและตรวจวัดคุณภาพพลาสติก เช่น การตรวจสอบความหนาแน่น / วิธีตรวจวัดโดยชุมชน 3.พัฒนาหลักสูตรด้าน “การจัดการขยะให้เป็นศูนย์” เน้นการจัดการองค์ความรู้ ด้านการจัดการขยะด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

4.พัฒนาการใช้เครื่องมือ online เน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการที่มีความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรม และ 5.ถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการขยะชุมชนที่สำเร็จ เพื่อทำเป็นคู่มือสำหรับนำไปขยายผลในชุมชนอื่นๆ ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น