xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกลุ่ม OTOP สร้างเครือข่ายแหล่งขายเพิ่มช่องทางเศรษฐกิจ 30 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทย แต่ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการทุกระดับ ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างมาก

ขณะที่โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน โดยนิยมเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ออนไลน์เป็นช่องทางการตลาดอันดับ 1 ของผู้ประกอบการทุกประเภท กรมฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ จึงได้ปรับรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้หันมาดำเนินธุรกิจผ่านการตลาดออนไลน์มากขึ้น พร้อมสร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งรายเดิมและรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ตลาดออฟไลน์และออนไลน์ในรูปแบบ Omni-Channel ภายใต้แคมเปญ ‘Powered by DBD : เสริมพลังผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย’ โดยจัดกิจกรรม ‘จัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์และออนไลน์’ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์สู่การเป็น Smart Digital OTOP เน้นส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดอบรมบ่มเพาะให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักการค้าออนไลน์มือใหม่ และหลักสูตรนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP ผ่านการพัฒนาเป็น Smart Digital OTOP รวมทั้งสิ้น 447 ราย

กิจกรรมที่ 2 สร้างต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ออนไลน์ชุมชนเข้มแข็ง (OTOP Seller Success Story) โดยให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดออนไลน์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และอบรมให้ความรู้ด้านการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชนผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้ชุมชนสามารถต่อยอดจำหน่ายสินค้าไปยังช่องทางออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีชุมชนใน 6 ภูมิภาค รวมจำนวน 14 ชุมชน ได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ออนไลน์ชุมชนเข้มแข็ง moi

กิจกรรมที่ 3 จัดหาและพัฒนาแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบ โดยดำเนินการสำรวจแหล่งจำหน่ายที่มีศักยภาพทั้ง 77 จังหวัดกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ มาพัฒนาต่อยอดให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ต้นแบบ ให้เป็นช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีแหล่งจำหน่ายที่ผ่านการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบจำนวนทั้งสิ้น 159 แห่ง รวมทั้งได้คัดเลือกแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบที่ดีที่สุด จำนวน 15 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จ

กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ โดย

- จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการตลาดจำนวนกว่า 400 ราย กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ Modern Trade ผู้จัดจำหน่าย Trader/Buyer เช่น คิงเพาเวอร์ เซ็นทรัล บิ๊กซี โลตัส เดอะมอลล์ ซีพีออลล์ ฯลฯ และแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต้นแบบที่ผ่านการพัฒนา จำนวนกว่า 200 ราย เกิดการจับคู่ธุรกิจ จำนวนมากกว่า 300 คู่ธุรกิจ และสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 10 ล้านบาท
- จัดกิจกรรมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยประสานความร่วมมือกับ e-Marketplace แพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้ประกอบกิจการขนส่ง และสถาบันการเงิน รวมจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ Lazada Shopee Grab Lnwshop ธนาคารกรุงไทย GiZTIX Kerry express Inter express 360 Truck และหางาน 11 ล้อ ผลักดันและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 200 ร้านค้า เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านช่องทาง  www.otopsmart.com ภายใต้แคมเปญ ‘ช้อปของไทย ใช้ของดี’ โดยคาดว่าจะสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 20 ล้านบาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนไทย ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 77 จังหวัดทั่วประเทศ แพลตฟอร์มออนไลน์ www.otopsmart.com รวมถึงช่องทางจำหน่ายของผู้ประกอบการชุมชนโดยตรง และช่วยประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการชุมชน ผลักดันตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนฝ่าวิกฤตโควิด-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานประเทศให้เข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” รองอธิบดีฯ กล่าว

ในการแถลงความสำเร็จกิจกรรมจัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์และออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน มีการประกาศรายชื่อแหล่งจำหน่ายที่ชนะเลิศแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบจำนวน 15 แห่ง พร้อมพูดคุยความประทับใจจากตัวแทน OTOP ต่างๆ เช่น 1. แหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบ ร้านก้านกล้วย จังหวัดพิษณุโลก 2. OTOP ออนไลน์ชุมชนเข้มแข็ง วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ จังหวัดจันทบุรี, วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา จังหวัดชัยภูมิ 3. OTOP ที่เข้าร่วม Online Matching พิณมิสา ผลิตภัณฑ์บูสเตอร์เซรัมจากกระดูกปลาทะเล จังหวัดสมุทรสาคร, มัลลิกา แฮนด์เมด ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาผ้า จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกับเชิญชวนผู้บริโภคช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนคุณภาพดีจากทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ www.otopsmart.com ภายใต้แคมเปญ “ช้อปของไทย ใช้ของดี” ชวนซื้อสินค้าชุมชนคุณภาพกว่า 1,000 รายการ

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0-2547-5950 อีเมล : otop.dbd@gmail.com และ www.dbd.go.th #PoweredByDBDo


กำลังโหลดความคิดเห็น