xs
xsm
sm
md
lg

บ้านปูติด 1 ใน 100 บริษัทเด่นด้าน ESG

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG) ในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะ จากการจัดอันดับของ Vigeo Eiris (V.E), Moody’s ESG Solutions สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้าน ESG ระดับโลก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของกลุ่มบ้านปูใน 10 ประเทศที่ดำเนินงาน

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การได้รับการจัดอันดับครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ให้เห็นถึงจุดยืนของบ้านปู ในการส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างต่อเนื่องด้วยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG อย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของบ้านปูตลอดระยะเวลาเกือบสี่ทศวรรษที่ผ่านมา

โดยผลจากการจัดอันดับชี้ให้เห็นว่า บ้านปูมีความโดดเด่นในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บ้านปูยังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีระบบตรวจสอบและควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม พร้อมกับดูแลประโยชน์และผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

การจัดอันดับครั้งนี้จัดทำโดย Vigeo Eiris (V.E) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้าน ESG อันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และเป็นหน่วยธุรกิจของ Moody's Corporation โดยทำการประเมินข้อมูล วิจัย วัดประสิทธิภาพ และวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจของ 843 บริษัท จาก 36 ภาคอุตสาหกรรม ใน 31 ประเทศตลาดเกิดใหม่ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยพิจารณาจากกว่า 330 ตัวชี้วัดภายใต้ 6 หัวข้อหลัก อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ทรัพยากรบุคคล การมีส่วนร่วมของชุมชน พฤติกรรมขององค์กร และการกำกับดูแลกิจการ


กำลังโหลดความคิดเห็น