xs
xsm
sm
md
lg

SME D Bank คว้า 99.49 คะแนน เกรด AA เป็นลำดับ 3 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 โดย SME D Bank ได้รับ 99.49 คะแนน เกรด AA นับเป็นลำดับ 3 จาก 51 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีผลการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา สะท้อนการมีพัฒนาการและยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง เกิดจากการรวมพลังของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ให้ความสำคัญยึดหลักคุณธรรมความโปร่งใสในการขับเคลื่อนองค์กร

น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชน เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงาน ผลปรากฏว่า SME D Bank ได้รับ 99.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ AA โดยอยู่ในลำดับที่ 3 จากจำนวนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมการประเมิน ITA รวมทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน โดยคะแนนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่ง SME D Bank ได้รับ 93.51 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 9 จาก 53 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บ่งบอกว่า SME D Bank มีพัฒนาการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ทั้งนี้ SME D Bank ตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance : CG) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นนำทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินงาน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง เป็นปัจจัยสำคัญที่ SME D Bank จะนำไปใช้และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี นำไปสู่การเป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐที่มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ช่วยผลักดันเอสเอ็มอีไทยเติบโตยั่งยืน และมีส่วนสำคัญในการเพิ่มมูลค่าแก่เศรษฐกิจไทย


น.ส.นารถนารี กล่าวเสริมว่า ผลการประเมินที่เพิ่มขึ้น เกิดจากคณะกรรมการให้ความสำคัญมอบนโยบายยึดหลักธรรมาธิบาลอย่างชัดเจนแก่ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน SME D Bank ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันประกาศเจตจำนงสุจริต พร้อมแจ้งเรื่องการยึดหลักธรรมาภิบาลให้หน่วยงานที่ทำธุรกรรมกับธนาคารได้ทราบ และยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับร่วมมือกันตอบแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเน้นย้ำการดำเนินงานโปร่งใส ป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทำที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รวมถึง SME D Bank ยึดมั่น “วิสัยทัศน์” การเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร และพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจ SMEs สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมี “พันธกิจ : THAI” คือ T = Total Solution หมายถึง เป็นกลไกสำคัญของระบบนิเวศในการพัฒนาศักยภาพ SMEsไทย เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร H = Human Capital หมายถึง เสริมสร้างทักษะความสามารถของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งเน้นการบริการอันเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล A I = Agility and Innovation หมายถึง ยกระดับการบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งมีค่านิยมองค์กร คือ S-M-E-D-S หมายถึง S : Synergy = ประสานความร่วมมือ M : Morality = ยึดถือจรรยา E : Efficiency = ตอบโจทย์คุณค่า D : Development = พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ S : Service Excellence = เป็นเลิศเรื่องบริการ โดยองค์ประกอบเหล่านี้ ถือเป็นแนวทางให้ SME D Bank มุ่งมั่นเดินหน้าทำงานในฐานะธนาคารอันดับหนึ่งเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (Leading Bank for SMEs) และมีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องมือของรัฐ ช่วยสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น