xs
xsm
sm
md
lg

ปลัดเศรษฐกิจอาเซียนนัดประชุมทบทวนแผน AEC Blueprint 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อาเซียนนัดประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ครั้งที่ 40 ผ่านระบบประชุมทางไกล ทบทวนแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลังดำเนินการมาแล้วครึ่งทาง พร้อมวางกรอบจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี 2025 การฟื้นฟูเศรษฐกิจอาเซียนหลังโควิด-19 ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีอาเซียนพิจารณา ก.ย.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic Integration หรือ HLTF-EI) ครั้งที่ 40 ซึ่งเป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียนที่จัดขึ้นเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ในวันที่ 18 ส.ค. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านนโยบายของอาเซียน ก่อนเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ในเดือน ก.ย. 2564

สำหรับการประชุม HLTF-EI ในครั้งนี้ ที่ประชุมให้ความสำคัญต่อการทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) ซึ่งดำเนินการมาได้ครึ่งทางแล้วนับตั้งแต่การเข้าสู่ AEC ในปี 2558 เพื่อนำแนวทางมาปรับปรุงการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของแผนงานต่อไป ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการเตรียมการเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 รวมถึงให้ความสำคัญต่อการหารือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของอาเซียนจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งนับเป็นประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนจับตามอง

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะมีการหารือในประเด็นสำคัญอื่นๆ เช่น การจัดทำยุทธศาสตร์ของอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) และประเด็นที่อาเซียนจะผลักดันในปี 2565 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของกัมพูชา เป็นต้น

การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในช่วง 6 เดือนปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 54,765.71 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.26% โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 31,652.03 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 23,113.68 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์


กำลังโหลดความคิดเห็น