xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าออกประกาศ ฝึกอบรมหลักสูตรคนประจำเรือระยะสั้นผ่านออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจ้าท่าออกประกาศเกณฑ์และวิธีการรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นคนประจำเรือ ผ่านออนไลน์ ให้สถานศึกษาที่กรมฯรับรองดำเนินการได้ในช่วงโควิด ระบาดหนัก     นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ได้ลงนามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 158 /2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ของคนประจำเรือ โดยสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลก และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การทางทะเลระหว่างประเทศจึงมีข้อแนะนำให้แต่ละประเทศภาคีสมาชิกพิจารณาความเหมาะสมในการฝึกอบรม สอบความรู้ และออกประกาศนียบัตรแก่ผู้ทำการในเรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานของผู้ทำการในเรือ รวมถึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และได้มีการออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมเจ้าท่าจึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ของคนประจำเรือโดยสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ข้อ 1. สถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) จากกรมเจ้าท่า ที่มีความประสงค์จะเปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องได้รับการรับรองการฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่าตามประกาศนี้

ให้สถานศึกษาฝึกอบรมที่ประสงค์จะขอรับการรับรองการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง ยื่นแผนการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า เพื่อขอให้พิจารณารับรองการฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดของแผนการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังนี้

(1) วิธีการฝึกอบรมด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) วิธีการสอบหรือการประเมินผลการฝึกอบรม
(3) กระบวนการควบคุมการฝึกอบรม
(4) การควบคุมการสอบหรือประเมินผลการฝึกอบรม
(5) กระบวนการควบคุมจำนวนชั่วโมงในการรับการฝึกอบรม เพื่อให้เป็นตามจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมที่กำหนดในหลักสูตรซึ่งสถานศึกษาฝึกอบรมได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า
(6) รายชื่อผู้ให้การฝึกอบรม ผู้ควบคุมการฝึกอบรม และผู้ประสานงานของสถานศึกษาฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร
(7) รายละเอียดอื่นๆ ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนดตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตร และสถานศึกษาฝึกอบรม หรือตามที่เห็นสมควรกำหนดเพิ่มเติม

ข้อ 2. การพิจารณารับรองการฝึกอบรมตามข้อ 1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน ดังนี้

(1) แผนการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อ 1
(2) สถานศึกษาฝึกอบรมต้องมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ความพร้อมของระบบและอุปกรณ์การสื่อสารแบบทางไกลหรือระบบและอุปกรณ์การฝึกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บุคลากรผู้ให้การฝึกอบรม บุคลากรผู้ควบคุมและดูแลระบบ และไฟล์เอกสารในการฝึกอบรม
(3) สถานศึกษาฝึกอบรมต้องมีความพร้อมในการควบคุมการฝึกอบรม มีเจ้าหน้าที่ และมีกระบวนการควบคุมการฝึกอบรมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของหลักสูตร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจำนวนชั่วโมงในการรับการฝึกอบรมเป็นไปตามที่กำหนดในหลักสูตรที่สถานศึกษาฝึกอบรมได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า
(4) ต้องมีกระบวนการสอบหรือการประเมินผลการฝึกอบรมตามที่กำหนดในหลักสูตรที่สถานศึกษาฝึกอบรมได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า
(5) สถานศึกษาฝึกอบรมต้องยินยอม อำนวยความสะดวก และเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกรมเจ้าท่าเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกอบรมด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกหลักสูตร ตลอดเวลาที่มีการฝึกอบรม
(6) รูปแบบโปรแกรมที่ใช้ในการฝึกอบรม ต้องสามารถแสดงผลหน้าจอของผู้เข้ารับการอบรมทุกคนให้เจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ของกรมเจ้าท่าเห็น และตรวจสอบได้อย่างครบถ้วน และชัดเจน
(7) สถานศึกษาฝึกอบรมต้องกำหนดมาตรการ จัดให้มีระบบ และกำกับดูแลมิให้มีการกระทำการอย่างใดๆ อันเป็นการทุจริตหรืออาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตในการฝึกอบรม เช่น ต้องมิให้มีการใช้ภาพพื้นหลัง (Backdrop) ในระหว่างการฝึกอบรม ต้องป้องกันมิให้มีการฝึกอบรมแทนกัน และต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกอบรมจริงด้วยตนเองตลอดเวลา
(8) สถานศึกษาฝึกอบรมต้องจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละครั้งมิให้เกินจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Class intake) ตามที่กำหนดในหลักสูตรที่สถานศึกษาฝึกอบรมได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า
(9) สถานศึกษาฝึกอบรมต้องใช้เครื่องมือฝึกจำลอง (Simulator) เปิดวิดีทัศน์ หรือวิธีฝึกอบรมอย่างอื่นสำหรับในการฝึกอบรมที่มีภาคปฏิบัติตามความเหมาะสมและจำเป็นที่สามารถทดแทนได้
(10) หลักเกณฑ์และมาตรฐานอื่นๆ ที่อธิบดีกรมเจ้าท่าเห็นสมควรกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง

ข้อ 3. เมื่อได้รับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อ 1 แล้ว ให้กองมาตรฐานคนประจำเรือพิจารณารับรองการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานในข้อ 2 ให้แล้วเสร็จ และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาฝึกอบรมทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

เมื่อได้รับแจ้งการรับรองการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สถานศึกษาฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสถานศึกษาฝึกอบรม ผู้ให้การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1 และหลักเกณฑ์และมาตรฐานตามข้อ 2 ตลอดเวลาที่ทำการฝึกอบรม

“ในกรณีที่กองมาตรฐานคนประจำเรือพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อ 1 หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตามข้อ 2 ให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือมีหนังสือแจ้งสถานศึกษาฝึกอบรมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากไม่ได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าไม่ประสงค์จะให้มีการรับรองการฝึกอบรมตามประกาศนี้ และให้คืนเรื่องแก่สถานศึกษาฝึกอบรมนั้น”

ข้อ 4 ให้ถือว่าการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองตามประกาศนี้ เป็นการศึกษาฝึกอบรม ณ สถานศึกษาฝึกอบรมและเป็นการศึกษาฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีการที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมเจ้าท่าตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 และระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตร และสถานศึกษาฝึกอบรม

ข้อ 5 สถานศึกษาฝึกอบรม ผู้ให้การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 และระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตร และสถานศึกษาฝึกอบรม รวมทั้งประกาศกรมเจ้าท่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ 6 หากพบว่าสถานศึกษาฝึกอบรม ผู้ให้การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝ่าฝืน หรือไม่ดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1 หรือตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานในข้อ 2 ให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือมีหนังสือแจ้งสถานศึกษาฝึกอบรมเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอาจมีคำสั่งระงับการฝึกอบรมด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องด้วยก็ได้

“หากสถานศึกษาฝึกอบรมไม่แก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือมีการฝึกอบรมด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่มีคำสั่งระงับการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง ให้กองมาตรฐานคนประจำเรือพิจารณาเพิกถอนการรับรองการฝึกอบรม และให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือมีหนังสือแจ้งสถานศึกษาฝึกอบรมเพื่อทราบและยุติการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

ข้อ 7 กรณีมีการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับการรับรองการฝึกอบรมตามประกาศนี้ หรือมีการฝึกอบรมภายหลังมีการเพิกถอนการรับรองการฝึกอบรมตามข้อ 6 ให้ถือว่าสถานศึกษาฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) นั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 และระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตร และสถานศึกษาฝึกอบรม รวมทั้งประกาศกรมเจ้าท่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กองมาตรฐานคนประจำเรือเสนออธิบดีกรมเจ้าท่าเพื่อพิจารณาออกคำสั่งแจ้งข้อบกพร่อง พักใช้ หรือเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษาฝึกอบรมและใบรับรองหลักสูตรตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศดังกล่าวต่อไป

ข้อ 8 สถานศึกษาฝึกอบรมสามารถเปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการรับรองการฝึกอบรมตามประกาศนี้ได้ตลอดเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และเพื่อความต่อเนื่องในการฝึกอบรม สถานศึกษาฝึกอบรมสามารถเปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปอีกได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

ข้อ 9 ให้ผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมิใช่หลักสูตรทบทวน (refresher course) ที่มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนตามปกติ ซึ่งไม่ใช่หลักสูตรที่ฝึกอบรมด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หากผู้ใดไม่เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านหลักสูตรทบทวนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้กองมาตรฐานคนประจำเรือพิจารณายกเลิกข้อมูลการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในฐานข้อมูลคนประจำเรือของกรมเจ้าท่าของผู้นั้น ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 และระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตร และสถานศึกษาฝึกอบรม รวมทั้งประกาศกรมเจ้าท่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมเจ้าท่ากล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ โดยได้ยึดถือหลักปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อผู้เข้ารับบริการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...