xs
xsm
sm
md
lg

“กรมเจ้าท่า”ฝึกร่วม”จีน”เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยเรือโดยสารภายใต้กรอบอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานบริหารความปลอดภัยทางทะเล (China Maritime Safety Administration) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันจัดการฝึกอบรมว่าด้วยการสร้างเสริมศักยภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum Training on Ferry Safety Capacity Building) ระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2564 และ 5-9 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ 9 ก.ค. 2564 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ด้านวิชาการ ผู้แทนกรมเจ้าท่า เป็นประธานร่วมกับนาง Zeng Hui รองผู้อำนวยการหน่วยงานบริหารความปลอดภัยทางทะเล ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในพิธีปิดการฝึกอบรมว่าด้วยการสร้างเสริมศักยภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ผ่านระบบการประชุมทางไกล

โดยการฝึกอบรมนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2564 และ 5-9 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด 198 ท่าน จากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา ประเทศผู้สังเกตการณ์ องค์กรระหว่างประเทศ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทางทะเลโลก ผู้แทนกรมเจ้าท่าจากหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานเจ้าท่าภูมิภาคและสาขา และผู้ประกอบการเรือโดยสาร เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยทางทะเลจาก คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หน่วยงานบริหารความปลอดภัยทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยทางทะเลโลก ที่ปรึกษาด้านทะเลระหว่างประเทศ รวมถึงสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำและสำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า ร่วมเป็นผู้ฝึกสอนในการฝึกอบรมดังกล่าว

ในระหว่างการฝึกอบรมดังกล่าว วิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องความปลอดภัยของเรือโดยสาร อาทิ ความร่วมมือด้านความปลอดภัยของเรือโดยสารในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ รูปแบบของอุบัติเหตุและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของเรือโดยสาร เทคโนโลยีและมาตรการในการบริหารจัดการความปลอดภัยของเรือโดยสาร กลไกการบริหารจัดการความปลอดภัยของเรือโดยสารที่รอบด้าน ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ การตรวจเรือโดยสาร อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือโดยสาร การฝึกอบรมลูกเรือของเรือโดยสาร

รวมถึงได้มีการหารือและรับทราบพัฒนาการของร่างตัวแบบข้อบังคับสำหรับเรือโดยสาร (Model Regulation) ร่วมกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ โดยเมื่อตัวแบบข้อบังคับดังกล่าวเสร็จสิ้นจะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่จะยกระดับความปลอดภัยของเรือโดยสารของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...