xs
xsm
sm
md
lg

ปรับเวลา “เปิด-ปิด” ห้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ระบุ ข้อกำหนดตามความมาตรา 9 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับ 23) ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ระบุมาตรการผ่อนคลายตามระดับพื้นที่ปรับมาตรการในพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) และมาตรการผ่อนคลายให้กับร้านอาหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นั้น

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ นายนพพร วิฑูรชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย แจ้งว่า ทั้งสองสมาคม ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสมาชิกสมาคมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือตามประกาศภาครัฐที่ผ่อนคลายมาตรการตามระดับพื้นที่ปรับมาตรการในพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)

โดย การเปิด-ปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ จะปรับเวลาปิดเป็น 21.00 น. ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท ที่ตั้งในศูนย์การค้าจะให้บริการถึง 21.00 น. เช่นกัน ส่วนร้านค้าสะดวกซื้อจะให้บริการตามเวลา 04.00-23.00 น. 

ร้านอาหารในศูนย์การค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ 25% ของที่นั่ง โดย 1 โต๊ะ นั่งได้แค่ 1 คน นั่งได้ถึง 21.00 น. โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังคงงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นจะมีประกาศของ ศบค. หรือ ของจังหวัด ระบุเป็นอื่นใดที่เข้มข้นนอกเหนือจากนี้)

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย จะเป็นผู้นำให้เอกชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับภาครัฐอย่างเต็มที่
# เราจะก้าวฝ่าวิกฤต ครั้งนี้ไปด้วยกัน #


กำลังโหลดความคิดเห็น