xs
xsm
sm
md
lg

อว.ใช้ iMap เชื่อมข้อมูลดาวเทียมบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ช่วงโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว. โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า ใช้ระบบบูรณาการข้อมูลที่เรียกว่า iMAP สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ ศปก.ศบค. โดยนำข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพจากดาวเทียมมาใช้ประกอบการกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด มุ่งเป้าหมายให้เกิดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ทั้งนี้ iMAP เป็นระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานสถานการณ์ให้อยู่ในรูปแบบแผนที่ และ Dash board สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายอำเภอและรายจังหวัด การติดตามทิศทางและการกระจายตัวของโรค เพื่อใช้วางแผนด้านการตรวจเชิงรุก การบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์ และวัคซีน เป็นต้น

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน อว.ได้เร่งพัฒนาระบบ iMAP สำหรับใช้บริหารสถานการณ์ฯ ในพื้นที่กรุงเทพ มหานคร ซึ่งเป็น 1 ใน 6 จังหวัดสีแดงเข้มที่ต้องมีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยจิสด้าได้รับมอบหมายจากที่ประชุม ศปก. ศบค.ให้บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กทม. กรมควบคุมโรค วช.อว. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลสนามตามจุดต่างๆ ข้อมูลชุมชนแออัดจากการเคหะแห่งชาติ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการรายงานผล และใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แก่ ศปก.ศบค. ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และการกำหนดเป็นมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อลดการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้อย่างรวดเร็ว


กำลังโหลดความคิดเห็น