xs
xsm
sm
md
lg

อว.ใช้ iMap เชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียม สนับสนุนการบริหารข้อมูลในสถานการณ์โควิด -19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อว.ใช้ iMap เชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียม สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด -19 ในเขต กทม. 1 ใน 6 จังหวัดสีแดงเข้มให้ ศปก.ศบค.

วันนี้ (3 พ.ค.) ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า อว. โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ใช้ระบบบูรณาการข้อมูลที่เรียกว่า iMAP สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด – 19 ให้กับ ศปก.ศบค. โดยนำข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพจากดาวเทียมมาใช้ประกอบการกำหนดพื้นที่ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด มุ่งเป้าหมายให้เกิดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ทั้งนี้ iMAP เป็นระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานสถานการณ์ให้อยู่ในรูปแบบแผนที่ และ Dash board สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายอำเภอและรายจังหวัด การติดตามทิศทางและการกระจายตัวของโรค เพื่อใช้วางแผนด้านการตรวจเชิงรุก การบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์ และวัคซีน เป็นต้น

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน อว.ได้เร่งพัฒนาระบบ iMAP สำหรับใช้บริหารสถานการณ์ฯ ในพื้นที่กรุงเทพ มหานคร ซึ่งเป็น 1 ใน 6 จังหวัดสีแดงเข้มที่ต้องมีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดย จิสด้า ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม ศปก. ศบค.ให้บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กทม. กรมควบคุมโรค วช./อว. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลสนามตามจุด ต่างๆ ข้อมูลชุมชนแออัดจากการเคหะแห่งชาติ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการรายงานผล และใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้กับ ศปก.ศบค. ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และการกำหนดเป็นมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อลดการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้อย่างรวดเร็ว


กำลังโหลดความคิดเห็น