xs
xsm
sm
md
lg

“ก.พลังงาน” ถก “ก.ทรัพยากรฯ” เร่งกำหนดเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ปลาย เม.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงพลังงานหารือร่วมกระทรวงทรัพยากรฯ และภาคเอกชนวาง 2 เป้าหมายหลักต้องตอบโจทย์การลดก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงสุดปีใด และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ได้ปีไหน คาดได้ข้อสรุปปลาย เม.ย.นี้เพื่อเสนอรัฐบาล พร้อมแนวทางขับเคลื่อน 6 เป้าหมาย ก่อนเข้าร่วมประชุม COP26 ช่วงปลายปีนี้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 กระทรวงพลังงานนำโดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรมชาติ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรมองค์การระหว่างประเทศ และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือเกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand Long-Term Strategies on Climate Chang Mitigation) เพื่อวางแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย สำหรับเข้าร่วมการประชุม COP26 ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งสหราชอาณาจักรและอิตาลีจะเป็นเจ้าภาพร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนใน 6 ด้าน ได้แก่ 1. การปรับพอร์ตการผลิตไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงสู่ Low Carbon 2. การเพิ่มสัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) 3. การบริหารจัดการของเสีย ผ่านโมเดล BCG 4. การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดคาร์บอนต่ำ 5. การมุ่งสู่ Zero Burn และ Smart Farming ผ่านโมเดล BCG และเทคโนโลยีดิจิทัล 6. การดักจับ กักเก็บ ใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีไฮโดรเจน

พร้อมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ไปจัดทำข้อมูล แผนการดำเนินการ และกำหนดเป้าหมายของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2 เป้าหมายสำคัญ คือ 1. เป้าหมายของปีที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระดับสูงสุด (peaking year) และ 2. เป้าหมายของปีที่ประเทศไทยจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ( net zero emission year) ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนำข้อมูลและแผนการดำเนินงานต่างๆ เสนอต่อรัฐบาลได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2564 นี้

“ในการจัดทำแผนงานดังกล่าว กระทรวงพลังงานจะเป็นเจ้าภาพหลักในด้านการปรับพอร์ตการผลิตไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงสู่ Low Carbon ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนจะมุ่งเน้นเป้าหมายการสร้างความสมดุลของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงสอดประสานกับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ” ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...