xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” ทำ 3 เป้าหมาย วัดผลงานทูตพาณิชย์ เน้นลุยขับเคลื่อนส่งออกปีนี้โต 4%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“จุรินทร์” ไฟเขียวทำ 3 เป้าหมายวัดผลงานของทูตพาณิชย์ 58 แห่งใน 43 ประเทศทั่วโลก สั่งลุยผลักดันส่งออกในประเทศที่รับผิดชอบให้เติบโต 4% เพิ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และเพิ่มความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศ

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำเป้าหมายการดำเนินงานของทูตพาณิชย์ในการผลักดันการส่งออกปี 2564 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ การผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวทั้งรายประเทศและรายสินค้า การเพิ่มจำนวนผู้นำเข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สินค้าประเภทเกษตรและอาหารเป้าหมายให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และการเพิ่มจำนวนกิจกรรมที่ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดการส่งออกในภาพรวมของประเทศให้เติบโต 4% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับเป้าหมายที่ 1 ด้านอัตราขยายตัวของการส่งออกรายประเทศและรายสินค้า ที่ผ่านมา ทูตพาณิชย์ทั้ง 58 แห่งใน 43 ประเทศทั่วโลกได้ประเมินเป้าหมายการส่งออกปี 2564 เป็นรายประเทศและรายสินค้า และกระทรวงพาณิชย์ได้มีการหารือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์การส่งออกของไทยในปีนี้แล้ว และภายหลังการหารือได้กำหนดเป้าหมายที่ 4% จึงต้องการให้ทูตพาณิชย์ ผลักดันการส่งออกในประเทศที่ตนเองรับผิดชอบให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 4%


เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจำนวนผู้นำเข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสินค้าประเภทเกษตรและอาหาร เป้าหมายเพิ่ม 6.64% สินค้า New normal เพิ่ม 6.81% กลุ่มแฟชั่น เพิ่ม 2.36% กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก เพิ่ม 3.76% และธุรกิจบริการ เช่น ดิจิทัลคอนเทนต์ ร้านอาหารไทย ตั้งเป้าหมายจัดกิจกรรมรวม 103 ครั้ง

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มจำนวนกิจกรรมที่ร่วมกับแพลตฟอร์มพันธมิตรออนไลน์ E-Commerce Platform ในต่างประเทศ รวม 65 ครั้ง เน้นตลาดอินเดีย สหรัฐฯ อาเซียน และจีน โดยให้เป็นไปตามนโยบายของนายจุรินทร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก

“ทั้ง 3 เป้าหมาย นายจุรินทร์ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และสั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำไปเร่งรัดดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยขอให้เน้นเป้าหมายที่ 2 และ 3 ในการประเมินผลการดำเนินงานของทูตพาณิชย์ในปี 2564 เนื่องจากเห็นว่าเป็นปัจจัยสำเร็จในการขับเคลื่อนการส่งออก เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายทำงานที่จะผลักดันให้การส่งออกปีนี้เพิ่มขึ้น 4%” นางมัลลิกากล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...