xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ อัดงบ 20 ลบ.หนุนโครงการ OPOAI-C 1 จังหวัด 1 ชุมชนปี 64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านโครงการ “OPOAI-C 1 จังหวัด 1 ชุมชนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม” ปี 2564 อัดงบ 20 ล้านบาทหนุนตั้งเป้าเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 6% ต่อปี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพึ่งพาตนเองได้ผ่านโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยมีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (Value Added) ให้แก่เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร

สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั้ง 76 จังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว เช่น การจัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย การให้ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ การทำการตลาดทั้งแบบออนไลน์-ออฟไลน์ การฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่ให้เป็นนักธุรกิจเกษตร กลุ่ม Startup และกลุ่ม SMEs คนตัวเล็ก เป็นต้น ภายใต้งบประมาณโครงการฯ เบื้องต้น 20.46 ล้านบาท โดยดำเนินการใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ

“หนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ก็คือการผลักดันภาคเกษตรให้เข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม (Agricultural Industry) ผ่านโครงการต่างๆ ที่กระทรวงฯ ได้ดำเนินการ ซึ่งโครงการ OPOAI-C สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยปีนี้ตั้งเป้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 6% ต่อปี คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ โดยจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต้องไม่น้อยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงาน” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) จะมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด รวมถึงการหาช่องทางการตลาด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...