xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันอัญมณีฯ เปิดรับสมัคร “รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ” เข้าร่วมทีมพัฒนาอุตสาหกรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันอัญมณีฯ เปิดรับสมัคร “รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ” เพื่อร่วมทีมสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด และเป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกในทุกมิติ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน (ด้านธุรกิจ) ตั้งแต่วันนี้-15 ม.ค. 2564

สำหรับคุณสมบัติทั่วไป ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติได้กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร

นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ปิดรับสมัคร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง (ในวันที่ประกาศแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันฯ) และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่กระทำต่อสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.git.or.th หรือสอบถามได้ที่ส่วนงานทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2634-4999 ต่อ 621 และ 624


กำลังโหลดความคิดเห็น...