xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจรจาฯ เผยเกษตรกรหนุนตั้งกองทุน FTA แบบถาวร จ่อชงคณะทำงาน ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยผลการระดมความคิดเห็นกลุ่มเกษตรกรเห็นตรงกันให้มีการจัดตั้งกองทุน FTA แบบถาวร เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการเข้าถึง เหตุกองทุนเดิมใช้ยาก ไม่ตอบโจทย์ เล็งเสนอคณะทำงานพัฒนากองทุนพิจารณาเดือน ธ.ค.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยภาคเกษตร เรื่อง “ปัญหาและผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และกลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี” เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมเห็นชอบได้มีข้อเสนอเรื่องการจัดตั้งกองทุน FTA แบบถาวร โดยกองทุนควรมีความเป็นอิสระจากระเบียบราชการ ควรมีการจ่ายชดเชยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและมีระยะเวลาการชำระคืนที่นาน รวมทั้งขอให้ส่งเสริมเกษตรกรใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรขั้นต้นเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมได้ และกองทุน FTA ควรเป็นรูปธรรม มีความคล่องตัว สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถปรับตัวและมีศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นในเรื่องข้อจำกัดของกลไกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ที่มีอยู่ว่าเกษตรกรไม่สามารถเขียนโครงการขอรับการช่วยเหลือได้ มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เกณฑ์การพิจารณามีความเข้มงวด มีระเบียบขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติ งบประมาณโครงการและรูปแบบการช่วยเหลือยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ไม่สามารถช่วยให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตได้อย่างแท้จริง

ปัจจุบันภาครัฐมีกลไกช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA โดยมีกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเน้นช่วยเหลือภาคเกษตรเป็นหลัก และโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งเน้นช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ แต่กลไกดังกล่าวยังมีข้อจำกัด และไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรเท่าที่ควร

“ตั้งเป้าจะรวบรวมข้อมูลและความเห็นที่ได้จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายละเอียดการขอจัดตั้งกองทุน FTA เสนอต่อคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ตั้งขึ้น โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน พิจารณาภายในเดือน ธ.ค. 2563 นี้” นางอรมนกล่าว

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการระดมความคิดเห็น ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิชาการ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...