xs
xsm
sm
md
lg

งานแสดงและจำหน่ายสินค้า Premium and Lifestyle Fair 2020

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชิญชวนร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Premium and Lifestyle Fair 2020 วันที่ 18-20 ก.ย.นี้

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงฯมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในทุกระดับ โดยเน้นการนำ นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และ ความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้กับการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการเหล่านั้น


โดยในปีงบประมาณ 2563 กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 1) โครงการ “สานฝันนักออกแบบ สู่ New Creative Entrepreneur” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างและพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และผลักดันให้นักออกแบบดังกล่าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ และ 2) กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการกลุ่มคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มคลัสเตอร์อัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว จึงมีสินค้าและผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ที่หลากหลายเกิดขึ้น


ทั้งนี้กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดกิจกรรม "การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า Premium and Lifestyle Fair 2020" เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว

โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2563 ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่ากิจกรรมนี้ถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ในการผลิตสินค้าขึ้นมาทดสอบตลาดจริงว่าจะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคหรือไม่ และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการภายใต้กิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมและอุดหนุนสินค้าในงาน.
กำลังโหลดความคิดเห็น