xs
xsm
sm
md
lg

ครม.โยก “อธิบดีกรมราง-ทย.” เป็นรองปลัดคมนาคม-ผู้ตรวจ “สรพงศ์” นั่งประธานบอร์ด กทพ.ชุดใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ครม.โยกย้ายบิ๊กคมนาคมอีกล็อต “สรพงศ์ ไพฑูรย์พงศ์” นั่งรองปลัดคมนาคม และเคาะตั้งเป็นประธานบอร์ด กทพ.ชุดใหม่ และโยกย้าย “ทวี เกศิสำอาง” จากอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้ตรวจ
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 15 ก.ย. ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงคมนาคมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 10 ) จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1. โยกย้ายนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงศ์ จากอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ

2. โยกย้ายนายทวี เกศิสำอาง จากอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ในตำแหน่งที่ว่างอยู่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

โดยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมที่ครบอายุเกษียณราชการในเดือน ก.ย. 2563 ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับ 10 ที่ว่างอีก 6 ตำแหน่ง ได้แก่ รองปลัดกระทรวงคมนาคมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง (นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ เกษียณอายุ ), ผู้ตรวจราชการอีก 5 คน 

ครม.มีมติแต่งตั้ง นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำรงตำแหน่งปลัดคมนาคมคนใหม่ และล่าสุดตั้งรองปลัดคมนาคม และผู้ตรวจราชการแล้ว 1 คน จะเหลือผู้ตรวจราชการอีก 4 คน และระดับหัวหน้าหน่วย เช่น อธิบดีกรมการขนส่งทาง ผอ.สนข., อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

@ตั้งบอร์ด กทพ.ชุดใหม่ แทนผู้ครบวาระ

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ (บอร์ด) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รวม 5 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี ดังนี้

1. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการ
2. พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชัย โสวรรณวณิชกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...