xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบตาม สธ.แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีผล 1 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ที่ประชุมคณะรัฐมนรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย

1. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็น อธิบดีกรมสุขภาพจิต

2. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็น อธิบดีกรมอนามัย

3. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น อธิบดีกรมควบคุมโรค

4. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็น อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

6. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

7. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็น รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบงานด้านบริหาร

8. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็น รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

9. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เป็น ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข