xs
xsm
sm
md
lg

มท.ชง ครม.แต่งตั้งผู้ว่าฯ-ผู้ตรวจฯ จำนวน 26 ตำแหน่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นวาระจร จำนวน 26 ตำแหน่ง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ทรงโปรดเกล้าฯ ดังนี้

1.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.ลำพูน และดำรงตำแหน่ง ผวจ.ตาก

2.นายเอกรัฐ หลีเส็น พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.นราธิวาส และดำรงตำแหน่ง ผวจ.สตูล

3.นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงดำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

4.นายเฉลิพล มั่งคั่ง รอง ผวจ.ฮ่องสอน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

5.นายชาธิป รุจนเสรี รอง ผวจ.ปทุมธานี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

6.นายโชคดี อมรวัฒน์ รอง ผวจ.แพร่ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

7.นายปริญญา โพธิสัตย์ รอง ผวจ.ระยอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

8.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รอง ผวจ.พิษณุโลก ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

9.นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผวจ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

10.นายภิรมย์ นิลทยา รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

11.นายภูสิต สมจิตต์ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

12.นายสันติ เหล่บุญเสงี่ยม รองผวจ.หนองบัวลำภู ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

13.นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รอง ผวจ.ชุมพร ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ชุมพร

14.นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รอง ผวจ.ตรัง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ตรัง

15.นายเจษฎา จิตรัตน์ รอง ผวจ.ยะลา ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นราธิวาส

16.นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.แพร่

17. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รอง ผวจ.มหาสารคาม ดำรงตำแหน่ง ผวจ.มหาสารคาม

18.นายวีระชัย นาคมาศ รอง ผวจ.อ่างทอง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.มุกดาหาร

19.นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.ลำปาง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.แม่ฮ่องสอน

20.นายชลธี ยังตรง รอง ผวจ.นนทบุรี ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ยโสธร

21.นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รอง ผวจ.ชัยภูมิ ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ระนอง

22. นายวรยุทธ นาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ลำพูน

23.นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผวจ.เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สุโขทัย

24.นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ ดำรงตำแหน่ง ผวจ. หนองบัวลำภู

25.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รอง ผวจ.นครปฐม ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อ่างทอง

26.นายผล ดำธรรม รอง ผวจ.ชลบุรี ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อุตรดิษถ์