xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.พลิกมีกำไร Q2/63 ที่ 1.2 หมื่นล้าน ราคาน้ำมันดีขึ้น-นโยบาย 4R’s

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปตท.ชี้สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2/63 ทำให้บริษัทพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 1.2 หมื่นล้านบาท และมี EBITDA เพิ่มขึ้น 67% เทียบไตรมาส 1/63 เป็นผลจากนโยบาย 4R’s มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพองค์กร จัดหาพลังงานต่อเนื่อง

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2563 ว่า ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จำนวน 54,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,823 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.4 จากไตรมาส 1 ปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนเป็นผลมาจากการวางแผนการดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งมีค่าเสื่อมราคาและภาษีเงินได้ลดลงส่งผลให้มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2563 จำนวน 12,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,607 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100 จากขาดทุนสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2563 จำนวน 1,554 ล้านบาท

แต่ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2563 กับช่วงเดียวกันปีก่อน ปตท.มีกำไรสุทธิลดลง 53.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 25,938.13 ล้านบาท เป็นผลจากราคาและปริมาณการขายที่ปรับลดลงหลายกลุ่มธุรกิจ

ส่วนผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จำนวน 86,593 ล้านบาท ลดลง 67,734 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.9 จากช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เนื่องจากสงครามราคาน้ำมัน สภาวะอุปทานล้นตลาดของน้ำมันดิบ ประกอบกับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งนำไปสู่มาตรการปิดเมืองในหลายประเทศ ส่งผลให้ ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในครึ่งแรกของปี 2563 เป็นจำนวน 10,499 ล้านบาท ลดลง 44,751 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.0 จากในครึ่งแรกของปี 2562
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงครามราคาน้ำมันได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลอดช่วงครึ่งปีที่ผ่านมากลุ่ม ปตท.ยังคงไว้ซึ่งภารกิจหลักด้านความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน ในด้านการบริหารองค์กร กลุ่ม ปตท.ได้ประเมินผลกระทบและติดตามสถานการณ์ พร้อมวางแผนการดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผ่านศูนย์ PTT Group Vital Center ด้วยแนวคิด 4 R’s เริ่มจาก Resilience สร้างความยืดหยุ่นพร้อมดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างความปลอดภัยให้พนักงาน ประเมินสุขภาพองค์กร ลด-ละ-เลื่อน ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกลุ่ม ปตท.ในปี 2563 ได้ 10-15%

จัดความสำคัญของโครงการลงทุน Restart เตรียมความพร้อมในการนำธุรกิจ พนักงาน ลูกค้าและคู่ค้า กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด และรักษาความสามารถทางการแข่งขัน Re-imagination เตรียมออกแบบธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเป็น Next normal ทั้งการเติบโตในธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ และ Reform พิจารณาปรับเปลี่ยนโดยจัดโครงสร้างองค์กรหรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคต พร้อมรองรับทุกสถานการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น
นอกจากนั้น ยังมีนโยบายในการบริหารการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งการรักษาสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่ม ปตท. โดยในช่วงที่ผ่านมา ปตท.ได้เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 ครั้ง เพื่อใช้ในการลงทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระคืนเงินกู้ที่ครบกำหนด ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีและสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น การออกหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐ อายุ 50 ปี วงเงิน 700 ล้านเหรียญสหรัฐ เสนอขายแก่นักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งการออกหุ้นกู้ของ ปตท.ครั้งนี้ถือเป็นการออกหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอายุ 50 ปี ครั้งแรกที่ออกโดยบริษัทในกลุ่ม Asia and Emerging Markets

อีกส่วนคือการออกหุ้นกู้สกุลบาท เสนอขายให้แก่นักลงทุนในประเทศ ทั้งนักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท และในจำนวนนี้ รวมการออกหุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์ จำนวน 2,000 ล้านบาทด้วย ซึ่ง ปตท.ถือเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่เสนอขายกรีนบอนด์ให้แก่นักลงทุนทั่วไป และกรีนบอนด์ของ ปตท.ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับ Certification ด้านอนุรักษ์ป่าจาก Climate Bond Institution (CBI) เป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วย

ในด้านการมีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย กลุ่ม ปตท.ร่วมเคียงข้างคนไทยสู้ภัยโควิด-19 โดยสนับสนุนการดำเนินงานสู้ภัยโควิด-19 คิดเป็นมูลค่ารวม 851 ล้านบาท ประกอบด้วย การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน โดยสนับสนุนส่วนลดราคา LPG แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และลดราคาขายปลีกเอ็นจีวี (NGV) ให้กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ สนับสนุนด้านงานวิจัยพัฒนา และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและเจลแอลกอฮอล์แก่บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานด้านสาธารณสุข และร่วมพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเชื้อที่มีประสิทธิภาพ (Micro-SWAB) โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันนวัตกรรม ปตท. บริษัท PTT Energy Solutions (PTTES) และมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันอยู่ระหว่าง Clinical Test เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง เป็นต้น

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 และราคาน้ำมันตกต่ำในรอบเกือบ 30 ปี ปตท.ยังคงยึดหลักการบริหารจัดการที่เน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงิน พร้อมดำเนินตามนโยบาย “Powering Thailand’s Transformation” เพื่อเคียงข้างคนไทย และขอเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศให้ข้ามพ้นทุกการเปลี่ยนแปลงไปด้วยดี
กำลังโหลดความคิดเห็น...