xs
xsm
sm
md
lg

ทล.โชว์ออกแบบเสร็จแล้ว ขยาย 6 เลนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา เริ่มสร้างปีนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงออกแบบขยาย 6 เลนทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ยาว 5 กม.เสร็จแล้ว พร้อมทางยกระดับและสะพานกลับรถ แก้ปัญหาจราจรตัวเมืองและเชื่อมขนส่งในพื้นที่ EEC เริ่มสร้างปีนี้

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราเสร็จแล้วการออกแบบขยายทางหลวงหมายเลข 365 ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นรูปแบบ 6 ช่องจราจรหรือมากกว่า โดยมีจุดเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 และทางหลวงหมายเลข 315 บริเวณจุดตัดทางแยกคอมเพล็กซ์ กม.ที่ 0 ถึงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 314 บริเวณจุดตัดทางแยกบางพระ ที่ กม. 4

ลักษณะการก่อสร้าง เป็นการก่อสร้างพร้อมปรับปรุงผิวจราจรเดิมให้เป็นผิวคอนกรีต จากเดิม 4 ช่องจราจร ให้เป็น 6 ช่องจราจรหรือมากกว่า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หลักวิศวกรรม และความปลอดภัยเป็นหลัก บริเวณจุดตัด ทล.365 และ 314 ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับสำหรับเลี้ยวขวา ขนาด 2 ช่องจราจร จำนวน 2 ทิศทาง มีความสูงช่องลอดไม่ต่ำกว่า 5.5 เมตร ทั้งสองทิศทาง โดยปิดการใช้งานแยกสัญญาณไฟจราจรระดับดินเดิม

และออกแบบจุดกลับรถใต้สะพานที่มีความสูงช่องลอดแตกต่างกันจำนวน 5 แห่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดกระแสจราจรสายทางหลัก ทำให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรน้อยกว่ารูปแบบจุดกลับรถระดับดินและทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้ทาง โครงการฯ ดำเนินการก่อสร้างเป็นจุดกลับรถลอดใต้โครงสร้างสะพานจำนวน 2 แห่ง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2563

การขยายเส้นทางดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประตูทางผ่านในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปสู่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทางหลวงสายสำคัญที่ตัดผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรา รวมทั้งผลจากการเป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครตามแนวถนนสุวินทวงศ์ (ทางหลวงหมายเลข 304) จนถึงตัวเมืองฉะเชิงเทรา และการพัฒนาของพื้นที่โดยรอบเป็นย่านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทำให้ยานพาหนะขนาดใหญ่ที่เดินทางระหว่างจังหวัดหรือภูมิภาคใช้เส้นทางเหล่านี้ผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรา ทำให้เกิดปัญหาความแออัดขึ้นในการสัญจรในย่านเขตเมือง

เมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นการเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ลดปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบัน เพื่อรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC)
กำลังโหลดความคิดเห็น...