xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” เคาะเดินหน้าประกันรายได้ “มัน-ข้าวโพด” ปี 2 เตรียมชง ครม.ไฟเขียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“จุรินทร์” ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เคาะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ปีที่ 2 เงื่อนไขเหมือนเดิม พร้อมมาตรการเสริมเพื่อช่วยลดต้นทุนและดูแลราคา เตรียมนำเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติต่อไป

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2563/64 โดยราคาและปริมาณประกันรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ มันสําปะหลัง เชื้อแป้ง 25% กิโลกรัม (กก.) ละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และต้องไม่ซ้ำแปลง

โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. ต้องขึ้นทะเบียนเพาะปลูก ปี 2563/64 ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563-31 มี.ค. 2564 ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร 2. ต้องเป็นเกษตรกรผู้ผลิตมันสําปะหลังด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกร 3. แจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อกรมส่งเสริมการเกษตรนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน 4. การกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2563-30 พ.ย. 2564 ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกวันที่ 1 ของเดือน ระยะเวลา 12 เดือน

สำหรับการจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรก ครอบคลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและที่แจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 ระบุวันคาดว่าเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธ.ค. 2563 และสําหรับการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดสุดท้ายครอบคลุมเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 ซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบมาตรการคู่ขนาน 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลัง 2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสําปะหลัง และ 4. การบริหารจัดการการนําเข้าส่งออก และเข้มงวดการกํากับดูแลการนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

ขณะเดียวกัน ได้เห็นชอบการขอขยายพื้นที่ดําเนินโครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลังให้ครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง เนื่องจากการระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลังมีแนวโน้มแพร่ระบาดไปยังหลายพื้นที่ จากพื้นที่ดําเนินโครงการ 11 จังหวัด ปัจจุบันเพิ่มเป็น 22 จังหวัด โดยเพิ่ม 11 จังหวัด ทําให้การดําเนินโครงการไม่สามารถตัดวงจรการระบาดของโรคได้จำเป็นต้องทำให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกทุกจังหวัด

นางมัลลิกากล่าวว่า นายจุรินทร์ยังได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) โดยมีมติดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 ที่ความชื้น 14.5% ราคา 8.50 บาท/กก. ปริมาณไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และไม่ซ้ำแปลง ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563-31 พ.ค. 2564 ระยะเวลาชดเชยส่วนต่าง 20 พ.ย. 2563-31 ต.ค. 2564

พร้อมกันนี้ ได้เห็นชอบมาตรการคู่ขนาน จำนวน 6 มาตรการ คือ 1. สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตร ปี 2563/64 โดยการชดเชยดอกเบี้ย 3% วงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย จำนวน 45 ล้านบาท 2. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2563/64 ให้ผู้ประกอบการ ผู้รวบรวมที่ซื้อข้าวโพดเก็บสต๊อก ระยะเวลา 60-120 วัน โดยชดเชยดอกเบี้ย 3% วงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 15 ล้านบาท 3. มาตรการกำหนดช่วงเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้นำเข้าทั่วไป 4. กำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 ต่อ 3 5. การดูแลความเป็นธรรมในการซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แสดงราคา ณ จุดรับซื้อที่ความชื้น 14.5% และ 30% และ 6. การดูแลความสมดุล ให้แจ้งปริมาณการครอบครอง การนำเข้า สถานที่เก็บ การตรวจสอบสต๊อก ซึ่งจะนําเสนอที่ประชุม ครม.ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น