xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” รวบตึงเบ็ดเสร็จ เซ็นมอบรัฐมนตรีช่วยฯ กำกับหน่วยแต่ไร้อำนาจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คมนาคมร้าวลึก “ศักดิ์สยาม” ออกคำสั่งใหม่แบ่งงานให้ “ถาวร-อธิรัฐ” กำกับหน่วยงานเหมือนเดิม แต่ห้ามโยกย้ายบุคคลและอนุมัติงบประมาณ

รายงานข่าวจากการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 429/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 242/2562 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง
มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม และโดยที่กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทำให้ บริษัห การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลุดพ้นจาก
สภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด ตามมติคณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ประกอบกับ
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ซึ่ง บริษัท การบินไหย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่เกิน 50% ย่อมหลุดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัดที่
รัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน 50% ด้วยเช่นกัน

เพื่อให้การบริหารราชการของกระหรวงคมนาคมสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พ.ค.
2563 และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 20 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่ 242/2562

โดยคำสั่งใหม่ 1. มอบอำนาจให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มี
อำนาจในการกำกับดูแล และปฏิบัติการแทนโดยทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

(1) กรมเจ้าท่า
(2) การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2. มอบอำนาจให้ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่การกระทรวงคมนาคม ให้มีอำนาจในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทนโดยทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

(1) กรมท่าอากาศยาน
(2) สถาบันการบินพลเรือน
(3) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
(4) บริษัท โรงแรมทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

3. ในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอาจมอบอำนาจการอนุมัติ อนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ หรือการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี อันอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือ

บรรดาเอกสารใดๆ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งหรือลงนามในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทน ไห้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบในโอกาสแรก

4. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลหรือมีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล หรือผลประโยชน์ของประเทศชาติ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่ยุติธรรมแก่ประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสามารถสั่งการในเรื่องนั้นได้โดยตรง

5. ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ อำนาจในการกำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

6. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบอำนาจนี้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550


กำลังโหลดความคิดเห็น...