xs
xsm
sm
md
lg

โรงงานในนิคมฯ เฮ! บอร์ด กนอ.คลอดมาตรการอุ้มฝ่าวิกฤตโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“บอร์ด กนอ.” เคาะ 3 มาตรการหลักช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งการลดค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก ยกเว้นค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ยกเว้นและลดหย่อนค่าเช่าที่ดินและอาคาร รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนอื่นๆ ให้แก่ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ.(บอร์ด กนอ.)ที่มีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ กนอ.นำเสนอ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุนหรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

สำหรับมาตรการช่วยเหลือที่คณะกรรมการ กนอ.เห็นชอบ ประกอบด้วย 1. การลดค่าบำรุงรักษาที่ กนอ.เรียกเก็บกับผู้ใช้ที่ดินทุกรายในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย. 2563) 2. ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 11 รายการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย. 2563) 3. การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเช่าที่ดินและอาคาร แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้เช่าที่ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าเช่า ระยะเวลา 3 เดือน และกรณีผู้เช่าที่ชำระค่าเช่าเป็นรายปี ลดหย่อนค่าเช่าอัตราร้อยละ 25 ของค่าเช่าปี 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 2563)

นอกจากนี้ ยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยการลดหย่อนค่ากำกับบริการ อัตรา 10% ของค่ากำกับบริการปี 2563 และมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่ กนอ.เรียกเก็บจากเดิมที่ต้องชำระภายใน 20 วัน นับจากวันได้รับใบแจ้งหนี้ เป็น 60 วัน นับจากวันได้รับใบแจ้งหนี้ ขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ได้จนถึงเดือนกันยายน 2563 และสามารถแบ่งชำระได้โดยจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายในเดือนกันยายน 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย ขณะที่ผู้เช่าที่ดินหรือทรัพย์สิน กนอ.สามารถขอคืนหลักประกันสัญญาเช่าที่ดินส่วนที่เป็นเงินสด โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศในมูลค่าที่เท่ากันมาวางแทน ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องที่มีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 5 ปี และปรับลดอัตราเงินเพิ่มพิเศษเนื่องจากการชำระล่าช้ากว่ากำหนด จากอัตรา 15-18% เป็นอัตรา 6% ต่อปี

“มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการลงทุนและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุนหรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จบลง ซึ่ง กนอ.ได้เตรียมออกโปรโมชันใหม่และข้อเสนอพิเศษให้กับนักลงทุนมากขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต” ผู้ว่าการ กนอ.กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...