xs
xsm
sm
md
lg

สอน. ตั้งเป้าฤดูการผลิตปี 63/64 อ้อยไฟไหม้ไม่เกิน20%เพิ่มราคาจูงใจตัดอ้อยสด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สอน.” วาง 4 มาตรการทางแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ลด PM 2.5 ตั้งเป้าฤดูการผลิตปี 2563/64 กำหนดให้อ้อยไฟไหม้ต้องไม่เกิน 20% อ้อยสด 80% พร้อมจูงใจให้ราคาอ้อยสดต่างกับอ้อยไฟไหม้ 200บ./ตัน

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาได้มีมติรับทราบในหลักการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เสนอ 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1.การกำหนดนโยบายลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ให้ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เหลือ 20% ปริมาณอ้อยสด 80% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด โดยมีมาตรการกำหนดราคาส่วนต่างให้อ้อยสดมากกว่าอ้อยไฟไหม้ตันละประมาณ 200 บาท ให้มีความคุ้มค่ามากพอและเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดมากขึ้น

2.นอกจากนี้ยังจะจัดหาเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดมากขึ้น โดยใช้งบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เช่น การจัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านอ้อย ที่ปัจจุบันมีอยู่ 280 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีการรวมกลุ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอ้อยสด 3.กรณีที่มีนโยบายให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐจะให้สิทธิเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเท่านั้น และ 4. การออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้โรงงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไม่ให้ปริมาณอ้อยไฟไหม้เกินกว่า 20 %ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด

ทั้งนี้จากมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้เห็นชอบให้ปรับสัดส่วนการรับอ้อยไฟไหม้ในแต่ละวันของโรงงานน้ำตาลไม่เกิน 50% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดต่อวัน โดยการหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลาเปิดหีบ 116 วัน มีปริมาณอ้อยไฟไหม้ 37,183,474 ตัน (คิดเป็น 49.65%) จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 74,893,175 ตัน ถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่มีมาอย่างยาวนาน และในฤดูการผลิตปี 2563/2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ให้เข้มงวดในการกำกับดูแลการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ ซึ่งตั้งเป้าปริมาณอ้อยไฟไหม้จะต้องลดลงเหลือ 20% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 และข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอ้อยไฟไหม้

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในปีที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ สมาคมชาวไร่อ้อย โรงงงานน้ำตาล และเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้ร่วมกันรณรงค์แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างจริงจัง สำหรับในฤดูการผลิตปี 2563/2564 นี้ สอน. จะเร่งกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานและเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับทราบโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้หมดไปจากประเทศไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น...