xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ร่วมเคียงข้างสังคมไทยในวิกฤตไวรัส COVID-19 สนับสนุน 45 ล้านบาทให้ความช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เล็งเห็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมอบเงิน 45 ล้านบาทให้ 3 หน่วยงานทางการแพทย์เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ การตรวจรักษา สร้างกำลังใจแก่บุคลากรการแพทย์ และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีตามเจตนารมณ์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ที่ต้องการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขของประเทศ

นับเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ที่ก่อตั้งมูลนิธิฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานชุมชนและสังคมในด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสังคมโลกรวมถึงประเทศไทยขณะนี้ ทางมูลนิธิฯ จึงเห็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานให้ทันกับสถานการณ์ โดยมอบเงินสนับสนุนรวม 45 ล้านบาทให้หน่วยงานทางการแพทย์ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ล้านบาท, สถาบันบำราศนราดูร 20 ล้านบาท และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 20 ล้านบาท

การส่งมอบเงินบริจาค มูลนิธิฯ ได้ทำการส่งมอบผ่านผู้บริหารหน่วยงานทางการแพทย์ทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานแก้ปัญหาในวิกฤตการณ์ไวรัส COVID-19

สำหรับการร่วมสนับสนุนผ่านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทางมูลนิธิฯ เป็นหนึ่งในภาคีร่วมบริจาคจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อนำไปสมทบโครงการ ‘ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19’ ที่ดำเนินการด้านกรมธรรม์ประกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จำนวน 50,000 กรมธรรม์ เพื่อมอบแก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ในกรณีที่แพทย์ พยาบาล ติดเชื้อระหว่างการดูแลผู้ป่วย เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการเผชิญวิกฤตไวรัส COVID-19

นอกเหนือจากการสร้างกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศผ่านการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ทางมูลนิธิฯ ยังให้การสนับสนุนเงินจำนวน 20 ล้านบาทในการดำเนินงานทางการแพทย์ของสถาบันบำราศนราดูร องค์กรชั้นนำทางวิชาการด้านโรคติดต่อ โดยนายแพทย์ อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ได้กล่าวว่า “ทางสถาบันฯ มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ทางมูลนิธิฯ เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการร่วมมือกับสถาบันฯ ในการเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งเงินบริจาคที่ได้รับทางสถาบันฯ จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสนี้โดยเฉพาะ ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้ป่วยอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ ตลอดจนเพื่อจัดเตรียมห้องแยกโรค รวมถึงสวัสดิการของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนัก”

นอกจากสถาบันบำราศนราดูร ที่มีบทบาทสำคัญรับมือกับโรคระบาดติดเชื้อโดยเฉพาะ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นอีกหนึ่งสถาบันทางการแพทย์ที่มีผู้ป่วยไวรัส COVID-19 เข้ารับการรักษาและรองรับการตรวจคัดกรองจำนวนมาก ทางมูลนิธิฯ จึงร่วมมอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อให้โรงพยาบาลใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย และเตรียมความพร้อมหากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ กล่าวว่า “ในนามของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ขอขอบคุณมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ที่ร่วมสมทบทุนทรัพย์จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในสถานการณ์ที่วิกฤต ทางโรงพยาบาลจะนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อสูงขึ้น โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลจำนวน 19 คน (ณ วันที่ 19 มีนาคม) และหากมีจำนวนเพิ่มขึ้น มีแผนใช้โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ในการรองรับผู้ป่วย และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลายส่วน ซึ่งเงินที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา จะสามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี”

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 2 สถาบันการแพทย์ มีความมั่นใจในการรับมือกับสถานการณ์ในกรณีที่มีการแพร่กระจายของเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 สถาบันการแพทย์ได้เตรียมแผนรองรับ โดยเงินบริจาคที่ได้รับจากทางมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา จะเป็นกำลังเสริมสนับสนุนให้แผนงานที่วางไว้สามารถดำเนินได้อย่างรวดเร็วและทันกับการรับมือของสถานการณ์ โดยฝากถึงประชาชนให้ร่วมมือกัน ‘ตระหนักรู้’ อย่างไม่ ‘ตื่นตระหนก’ ในการป้องกันการติดเชื้ออย่างมีความเข้าใจ ด้วยการรับข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลตนเองจากสถาบันการแพทย์ โดยข้อสำคัญขณะนี้คือ การหมั่นล้างมือ และหลีกเลี่ยงเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก รวมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์


กำลังโหลดความคิดเห็น...