xs
xsm
sm
md
lg

การบินไทยให้พนักงานหยุด 2 เดือน-ประกาศหั่นเงินเดือนตั้งแต่ 10-40%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การบินไทยออกประกาศให้พนักงานหยุดงาน 2 เดือน ตั้งแต่ 4 เม.ย.-31 พ.ค. โดยลดเงินเดือนรวมค่าตอบแทน 10-40% ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่-ผู้อำนวยการใหญ่ลด 40-50%

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ลงนามในประกาศ บริษัทฯ ที่ 042/2563 เรื่องหยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว

โดยระบุว่า เนื่องด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกือบทุกประเทศได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวด โดยห้ามเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง จำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศ ประกอบกับเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และออกข้อกำหนดข้อปฏิบัติ โดย ข้อ 3 เรื่อง การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน หรือรถยนต์ หรือการใช้เส้นทางคมนาคมทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางบก เพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทางเข้าออกด่าน จุดผ่านแดน ยกเว้นบุคคลบางประเภทและข้อ 9 กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร

ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการ ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องหยุดทำการบินภายในประเทศและต่างประเทศเป็นการชั่วคราว โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้หยุดทำการบิน และบริษัทฯ ได้ประกาศหยุดทำการบินเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อการประกอบการของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยพนักงานจะบันทึกรหัส 8502 ให้พนักงานทุกคน


เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้

1. บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พนักงานที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ในแต่ละเดือนตามอัตราดังนี้

1.1 พนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) บริษัทฯ จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน

1.2 พนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP) หรือกรรมการผู้จัดการ (MD) บริษัทจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน

1.3 พนักงานที่ได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทน (ไม่รวมข้อ 1.1 และข้อ 1.2) บริษัทจ่ายเงินช่วยเหลือในลักษณะแบบขั้นบันได โดยคำนวณจากเงินเดือนรวมค่าตอบแทน ดังนี้

- เงินเดือนรวมค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราร้อยละ 90

- เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 20,001 บาท ถึง 40,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราร้อยละ 75

- เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 40,001 บาท ถึง 60,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราร้อยละ 70

- เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 60,001 บาท ถึง 100,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราร้อยละ 65

- เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราร้อยละ 60

2. การหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวในครั้งนี้ บริษัทจะนับอายุงานต่อเนื่องตามปกติ และให้ได้รับสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามระเบียบบริษัทฯ

3. ในระหว่างที่บริษัทฯ ให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว บริษัทฯ จะระงับจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับ

4. ในระหว่างที่พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ บริษัทฯ จะหักเงินสะสมและส่งเงินสมทบตามสัดส่วนจากเงินที่บริษัทฯ ช่วยเหลือในแต่ละเดือน โดยยังคงใช้อัตราร้อยละเดิม

5. พนักงานมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามระเบียบบริษัทฯ

6. การลาทุกประเภทก่อนวันที่ 4 เมษายน 2563 ยังคงสิทธิจนครบกำหนดตามวันที่ลา หลังจากนั้น หากยังอยู่ในช่วงเวลาตามประกาศฉบับนี้ จะบันทึก Code 8502 ให้ต่อไป ยกเว้นการลาหยุดพักผ่อนประจำปี (Code 2100) ที่ได้ลาล่วงหน้าไว้แล้ว ให้ยกเลิกวันลาและให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว (Code 8502)

นอกจากนี้ ยังมีประกาศ ที่ 057/2563 เรื่องข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานในระหว่างที่บริษัทฯ หยุดทำการบินชั่วคราว ได้แก่ ให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่รัฐบาลประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามกฎหมาย และบริษัทฯ ดำเนินการทางวินัยด้วย รวมถึงให้พนักงานติดต่อผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...