xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.กำหนดที่นั่ง เว้นระยะห่าง “งดนั่งชิด โควิด ป้องกันได้”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ขสมก.จัดที่นั่งให้ผู้โดยสารเว้นระยะห่างทางสังคม โดยติดสติกเกอร์ “งดนั่งชิด โควิด ป้องกันได้” คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการตาม พ.ร.ก.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง ขสมก.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้บริการประชาชนด้วยรถโดยสารประจำทาง ได้ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่เชื้อดังกล่าว ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับ 1) ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค และดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และผู้โดยสาร

ขสมก.ได้ดำเนินการครบตามมาตรการป้องกันโรคแล้วทุกข้อ และปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการเริ่มระบาดของโรค ดังนี้

1. ก่อนนำรถออกให้บริการ รถโดยสารทุกคันจะทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในรถ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่ประชาชนต้องสัมผัส (กริ่งสัญญาณ, ราวจับ, เบาะโดยสาร และที่พักผู้โดยสาร)

2. ให้บริษัทเหมาซ่อมดำเนินการล้างระบบปรับอากาศเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

3. ติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ เพื่อให้ประชาชนใช้ทำความสะอาดมือขณะโดยสารรถ

สำหรับพนักงานประจำรถ ขสมก. ได้มอบหน้ากากอนามัย และถุงมือ ให้พนักงานได้สวมใส่

เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อระหว่างปฏิบัติงานบนรถโดยสาร

ขณะนี้ ขสมก.ได้ดำเนินการตามนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการไม่นั่งในที่นั่งที่ติดสติกเกอร์ “งดนั่งชิด โควิด ป้องกันได้” ซึ่งกำหนดให้ที่นั่งเดี่ยวสามารถนั่งได้ตามปกติ สำหรับที่นั่งคู่ ให้ผู้ใช้บริการนั่งชิดกระจกเพียง 1 ที่นั่ง และกำหนดจุดยืนบนพื้นรถโดยสาร เว้นระยะห่าง 1 เมตร หากครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ พนักงานเก็บค่าโดยสารจะแจ้งให้ผู้โดยสารรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป

รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะโดยสารรถสาธารณะ เพื่อป้องกันตนเองและผู้ร่วมเดินทาง โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


กำลังโหลดความคิดเห็น