xs
xsm
sm
md
lg

กรมการขนส่งฯ เผยห้ามผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถโดยสารทุกประเภท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยวันนี้ (26 มี.ค.) ได้ลงนามในประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะและผู้โดยสาร โดยสาระสำคัญคือ กำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนที่จะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ด้วยรถโดยสารสาธารณะ ต้องให้ความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนใช้บริการ และกรอกข้อมูล ตามแบบ ต.8 คค หรือให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงาน ซึ่งแบบ ต.8 คค จะมีส่วนสำคัญให้ผู้โดยสารต้องระบุข้อมูลที่พักที่สามารถติดต่อได้

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งควบคุมกำกับผู้ประกอบการขนส่งให้จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารทุกคนอย่างเคร่งครัด และต้องจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือนายสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งยังมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งต้นทางและปลายทาง หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูง เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด และประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้าดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว